Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor het technisch beheer van de gebouwen van de Provincie Antwerpen

Diensten
Publicatie datum
04-12-2015
Deadline
12-01-2016 11:00
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Procedure met onderhandelingen
Aanbestedende overheid
Provincie Antwerpen - Departement Logistiek - Dienst Overheidsopdrachten | 2018 Antwerpen, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
50700000 - Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
Korte inhoud
Raamovereenkomst voor het technisch beheer van de gebouwen van de Provincie Antwerpen
Beschrijving percelen

Perceel 1: perceel 1: sites met minstens één groot gebouw van een vergelijkbaar type, bijvoorbeeld scholen, musea, etc.

Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
50700000 - Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen

Perceel 2: perceel 2: sites met minstens één groot gebouw van een vergelijkbaar type, bijvoorbeeld scholen, musea, etc.

Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
50700000 - Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen

Perceel 3: perceel 3: sites met kleinere gebouwen, geografisch bij elkaar gelegen

Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
50700000 - Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen

Perceel 4: perceel 4: sites met kleinere gebouwen, geografisch bij elkaar gelegen

Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
50700000 - Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Minimum vereisten
De kandidaat voegt bij zijn aanvraag tot deelneming een verklaring met betrekking tot de specifieke omzet inzake het technisch beheer van gebouwen en dat over de laatste drie boekjaren.
- Deze specifieke jaaromzet moet minstens 4 miljoen euro bedragen indien de kandidaat wenst mee te dingen voor 1 perceel.
- Deze specifieke jaaromzet moet minstens 8 miljoen euro bedragen indien de kandidaat wenst mee te dingen voor 2 percelen.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Om zijn technische bekwaamheid aan te tonen moet de kandidaat minimaal volgende referenties aanleveren en capaciteit aantonen:
Referenties die gelijkaardig zijn in grootte (750.000,00 EUR per jaar) en scope (technisch onderhoud) voor wat betreft recurrente dienstverlening, en die in uitvoering zijn of in uitvoering waren tijdens de voorbije 3 jaren.
Voor perceel 1 of 2:
o Referentie m.b.t. gebouw van 15.000 m².
o Referentie m.b.t. gebouw tussen de 7.500 en 15.000 m².
Perceel 3 of 4:
o 2 referenties m.b.t gebouw minder dan 7.500 m² waarbij vooral de scope, de aard van het onderhoud doorslaggevend is. Hier is de grootte van de gebouwen minder relevant.
Voor elk van de referenties moet de kandidaat de hoofdaannemer zijn. Voor elke referentie vermeldt de kandidaat:
o Start- en einddatum van dienstverlening
o Naam van de klant en plaats van uitvoering
o Omvang van de opdracht / jaar in euro (enkel recurrente dienstverlening, zonder aankoop)
o Grootteorde van de omgeving: oppervlakte gebouwen, karakteristieke vermogens basisenergie-installaties
o Synopsis van de beheerde technische omgeving
o Beschrijving van de geleverde dienstverlening door de kandidaat
o Eventuele onderaannemers en hun rol in de dienstverlening
o Contactpersoon van de referentie die door Provincie Antwerpen gecontacteerd mag worden om verdere inlichtingen in te winnen.
Minimum vereisten
Klasse: N/A, Categorie: N/A
truck tower-crane sharing