Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Aankopen oilbooms

Door snel en gericht vervuilde gebieden af te sluiten houden we de vervuiling gecontroleerd en kan de vervuiling correct worden opgekuist. Hiervoor werden verschillende gebieden in het havengebied gedefinieerd en werden vaste aansluitpunten voorzien op de kaaimuren om door middel van oliekeerschermen (oilbooms) gebieden af te sluiten. Gezien de uitgestrektheid van het gebied werden twee vaste plaatsen voorzien om een mobiel depot te realiseren voor deze oilbooms.

De oilbooms moeten inzetbaar zijn op verschillende locaties. Rekening houdende met de breedtes van de af te sluiten dokken werd gekozen om 2 containers met telkens 400 meter oilboom te voorzien (1 op linker oever, 1 op rechter oever). Deze containers moeten verder uitgerust zijn met alle nodige materialen om de oilbooms correct op te bergen en uit te zetten.


Datum van verzending van deze aankondiging
14-05-2019
Publicatiedatum
14-05-2019
Deadline
04-06-2019
Regiocodes (NUTS)
NL - NEDERLAND
Opdrachtcodes (CPV)
35000000 - Uitrusting voor veiligheid, brandweer, politie en leger
Contracttype
Leveringen
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Havenbedrijf Gent nv van publiek recht
Postadres
J.Kennedylaan 32
Plaats
Gent
Postcode
B-9042
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mark Van den Bosch
E-mail
mark.vandenbosch@northseaport.com

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

- zie selectieleidraad

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

- zie selectieleidraad

Eventuele minimumeisen:

-