Rectificatie

Aanduiding van een externe dienst voor de preventie en de bescherming op het werk

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Politiezone 5344
Nationaal identificatienummer
0267.349.222_19602
Postadres
S. Hoedemaekerssquare 9
Plaats
Brussel
Postcode
1140
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 22492253
E-mail
annick.thijs@police.belgium.eu
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.polbruno.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=316239

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanduiding van een externe dienst voor de preventie en de bescherming op het werk

Referentienummer: PZ 5344- 2018/09 - ID 525-F21_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 85000000 - Gezondheidszorg en maatschappelijk werk

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De overheidsopdracht heeft als voorwerp het afsluiten van een contract voor de prestaties van een externe erkende dienst voor de preventie en de bescherming op het werk (EDPW),met het oog op de uitvoering van de opdrachten zoals ze omschreven worden in de codex welzijn en dit voor het geheel van het personeel van de politiezone 5344 en haar medewerkers, te weten ongeveer 945 personnen (in 2017). Dit aantal is variabel.
De opdrachten zijn onderverdeeld in vijf hoofdcategoriën namelijk:
1. gezondheidstoezicht : verplichte opdrachten beschreven in de codex welzijn boek I titel 4 en de art II 1-10 van de codex.
2. Psychosociale risico’s: verplichte opdrachten beschreven in de codex welzijn boek I titel 3
3. Veiligheid op het werk
4. Ergonomie
5. Arbeidshygiëne

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

13-09-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-523364

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 16-08-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Overige nadere inlichtingen

Vraag en antwoord - Verdagen ontvangstermijn

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1989 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!