Rectificatie

2017/57805/S1/BAT/RCC_Eduction_Commun

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Nationaal identificatienummer
0314.595.348_62
Postadres
Vooruitgangstraat 50
Plaats
Brussel
Postcode
1210
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Budget en Beheerscontrole
Telefoon
+32 22777947
E-mail
achat.aankoop@economie.fgov.be
Fax
+32 22775108

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://economie.fgov.be/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=299793

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

2017/57805/S1/BAT/RCC_Eduction_Commun

Referentienummer: FOD ECO-2018/57805-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 80500000 - Opleidingsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Afsluiten van een raamcontract voor opleidingen communi-catie

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

12-03-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-504253

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 14-02-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
12-03-2018
Te lezen:
19-03-2018

Overige nadere inlichtingen

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1597 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!