Waterwegen en Zeekanaal NV - Afdeling Zeekanaal
Aankondiging van een opdracht

BB 1962 - Servicecontract voor de kunstwerken langsheen het Zeekanaal Brussel - Schelde

De opdracht heeft tot doel het ondersteunen van de technische dienst van de afdeling Zeekanaal bij hardware - en softwareproblemen die kunnen optreden aan de elektromechanische installaties van de kunstwerken langsheen het Zeekanaal Brussel - Schelde. Tevens omvat deze opdracht ook de levering en installatie van reservedelen en software - updates , met het oog op het verzekeren van de veiligheid en bedrijfszekerheid van de kunstwerken, en technische dienstverlening.

Publicatiedatum
02-09-2016
Deadline
28-10-2016 om 09:30
Opdrachtcodes (CPV)
50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten
72267000 - Onderhouds- en reparatiediensten voor software
72200000 - Softwareprogrammering en -advies
72253000 - Helpdesk- en ondersteuningsdiensten
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 27
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Waterwegen en Zeekanaal NV - Afdeling Zeekanaal
Postadres
Oostdijk 110, 2830 Willebroek, BE
Contactpunt(en)
Waterwegen en Zeekanaal NV - Afdeling Zeekanaal
Ter attentie van
Glenn Van Weereld

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Art. 61 Uitsluitingsgronden
§2 De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure. Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:
- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijke kansen- en gelijke behandelingsbeleid;
- de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie;
- de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden;
- de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;
- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.
§4 Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in art. 61.
Volgende documenten moeten aan de offerte toegevoegd worden:
- voor alle inschrijvers: een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke instantie of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf bedoeld in artikel 61, §1 en §2 KB Plaatsing;
- voor de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van de offerte opgemaakt is, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is;
- en bijkomend voor de buitenlandse inschrijvers :
- Een origineel attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het land waar hij gevestigd is en waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan de voorschriften inzake bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomst artikel 62, §2 KB Plaatsing;
- Een getuigschrift van niet-faillissement uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het betrokken land;
- Een attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie waaruit blijkt dat de betrokkene in orde is met de betaling van zijn belastingen (directe belastingen en btw).
De attesten zijn niet ouder dan drie maanden te rekenen vanaf de datum van de opening van de offertes.

Economische en financiële draagkracht

Art 67 Financiële en economische draagkracht
De inschrijvers tonen hun financiële en economische draagkracht aan door het volgende document:
- Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico’s.

Vakbekwaamheid

Art. 72 Technische bekwaamheid
De inschrijvers tonen hun technische bekwaamheid aan door de volgende referentie(s):
1) Studie- en/of beroepskwalificaties van de inschrijver en/of van het ondernemingskader en, in het bijzonder, van degenen die met de dienstverlening kunnen worden belast;
2) Een lijst van de belangrijkste diensten uitgevoerd gedurende de drie jaar voorafgaand aan de aankondiging van deze opdracht, waaruit zijn ervaring in de bedoelde materie moet blijken en die worden gestaafd met getuigschriften van goede uitvoering. Deze getuigschriften vermelden:
- de inhoud van de opdracht;
- het bedrag van de opdracht;
- de uitvoeringsperiode van de opdracht;
- de naam en contactgegevens van een contactpersoon bij het bedrijf, de instelling of de organisatie waarvoor de opdracht werd verricht;
- of de diensten werden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht.
In geval van diensten voor particulieren, kunnen de referenties worden gestaafd door een verklaring op erewoord van de inschrijver zelf.