Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Het afsluiten van een raamovereenkomst voor de revisie van schokdempers bestemd voor de geleding van de tramvoertuigen T3000/4000 van de MIVB.

Het afsluiten van een raamovereenkomst voor de revisie van schokdempers bestemd voor de geleding van de tramvoertuigen T3000/4000 van de MIVB. Deze revisie wordt uitgevoerd in het kader van het onderhoudsplan (400.000 km) op +/- 28 trams/jaar. De voorziene duur van de overeenkomst is 3 jaar. Een tram van de serie T3000 heft 12 schokdempers, een T4000 heeft er 18. Het betreft schokdempers van het type Dellner Dampers volgens plan 15041002. De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden met de originele wisselstukken en volgens de voor dit onderdeel vereiste werkmethode.
De kandidaten kunnen de betrokken onderdelen komen bekijken in onze werkplaats aan de Fonsnylaan 123, 1060 Brussel. Voorafgaandelijk dient er wel afspraak gemaakt te worden met:
- de heer Eddy Kenes, tf +32 2 515 5527, mail: kenese@mivb.irisnet.be of
- de heer Adriano Ricci, tf +32 2 515 5504, mail: riccia@mivb.irisnet.be.
Het bestek zal verstuurd worden na selectie van de kandidaten.

Publicatiedatum
16-12-2014
Deadline
26-01-2015 om 17:00
Opdrachtcodes (CPV)
50222100 - Reparatie en onderhoud van schokdempers
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Diensten
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB)
Postadres
Koningsstraat 76, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Procurement & Logistics Department
Ter attentie van
Francis Loomans

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Het dossier van de kandidatuur moet gestructureerd worden volgens de volgorde zoals hieronder hernomen. Omwille van operationele redenen, behoudt de MIBV zich het recht voor om kandidaturen, die deze vraag niet eerbiedigen, niet in overweging te nemen.
Het papieren dossier moet vrij zijn van plastiek en metaal en beperkt blijven tot de gevraagde informatie.
Buiten de papieren versie wordt de inschrijver ertoe uitgenodigd ook een elektronische kandidatuur te bezorgen (loomansf@mivb.irisnet.be (max. 5MB) – USB stick – CD Rom).
Volgende documenten moeten verplicht de kandidatuurstelling vergezellen:
1° Een algemene voorstelling van de onderneming en van de groep waarin de onderneming haar activiteit uitoefent. Deze voorstelling bevat o.a. het organisatieschema (organogram) van de onderneming en een beschrijving van haar activiteiten.
2° Een formele verklaring dat de kandidaat-onderneming in staat is ofwel het Nederlands, ofwel het Frans te gebruiken in al haar contacten met de MIVB (correspondentie, bezoeken, vergaderingen, etc.).
3° Voor de ondernemingen die hun exploitatiezetel in het buitenland hebben, de keuze van de taal waarin zij alle officiële documenten, uitgaande van de MIVB, wenst te ontvangen, zijnde ofwel het Nederlands, ofwel het Frans.
4° Een verklaring op erewoord waarmee de kandidaat onderneming bevestigt dat zij zich niet in een toestand van uitsluiting bevindt, zoals voorzien in de artikelen 66 tot 71 van het KB van 16/07/2012, en waarin de kandidaat bevestigt dat hij, op het ogenblik van de kandidatuurstelling, voldoet aan de voorwaarden die volgende attesten bewijzen:
(Opgelet: de hieronder vermelde documenten dienen in dit stadium niet meegestuurd te worden.)
- Een recent attest van de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel waaruit blijkt dat de kandidaat zich niet in een toestand bevindt van faillissement, of in een gelijkaardige situatie.
- Een recent uittreksel van het strafregister.
- Een recent attest van de administratie der Directe Belastingen waaruit blijkt dat de kandidaat voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van belastingen, conform artikel 68 van het KB van 16/07/2012.
- Een recent attest van de BTW-administratie waaruit blijkt dat de kandidaat in orde is inzake belastingen.
- Een attest van de R.S.Z. dat bevestigt dat de onderneming in orde is wat betreft de betaling van haar bijdragen aan de sociale zekerheid en de bestaanszekerheid, conform artikel 67 van het KB van 16/07/2012.
Voor buitenlandse kandidaat ondernemingen, betreft het gelijkwaardige attesten, afgeleverd door de bevoegde overheden conform de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
Voor Belgische ondernemingen kan de MIVB, via elektronische weg, de hierboven vermelde documenten opvragen.
Buitenlandse ondernemingen moeten aangeven via welke elektronische weg de overeenkomende documenten gratis door de MIVB kunnen worden bekomen, of deze documenten op eenvoudige vraag aan de MIVB overmaken.
De MIVB kan op elk moment van de procedure tot gunning van de overheidsopdracht, de juistheid van de verklaring op erewoord onderzoeken, en zal in elk geval de verklaring onderzoeken van de inschrijver van de best gerangschikte offerte, alvorens de opdracht te gunnen.
5° In het geval dat verschillende ondernemingen zich kandidaat stellen onder de vorm van een tijdelijke vereniging, moeten zij hun engagement bewijzen door middel van een officieel document en moeten alle leden van de tijdelijke vereniging samen beantwoorden aan de deelnemingsvoorwaarden.

Economische en financiële draagkracht

Volgende documenten moeten verplicht de kandidatuurstelling vergezellen:
1° Een verklaring op erewoord betreffende het totale zakencijfer gerealiseerd door de onderneming gedurende de laatste 3 boekjaren, alsook het aandeel binnen dit zakencijfer van de goederen en/of diensten die het voorwerp uitmaken van deze opdracht.
2° De laatste 2 neergelegde balansen en jaarrekeningen van de onderneming (volledig model, inclusief de bijlagen, het rapport met de goedkeuring van de rekeningen door de bevoegde organen van de onderneming en door een extern controleorganisme zoals bedrijfsrevisor, extern auditor, enz.) of de link naar de website waarop deze documenten gratis kunnen worden gedownload. Voor Belgische bedrijven is dit niet verplicht, aangezien de MIVB de jaarrekeningen kan opvragen, afkomstig van de balanscentrale van de Nationale Bank van België.
3° Indien de kandidaat deel uitmaakt van een groep, het laatste jaarverslag en financieel rapport van deze groep of de link naar de website waarop deze documenten gratis kunnen worden gedownload.
4° Een kandidaat kan zich, in voorkomend geval, beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten. In dat geval moet hij aan de aanbestedende dienst aantonen dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de leverancier dergelijke middelen ter beschikking te stellen. Deze entiteit zal zich moeten garant stellen voor alle verbintenissen die door de kandidaat gemaakt worden en zal zich ertoe verbinden zijn volledige medewerking te verlenen en alle nodige middelen ter beschikking van de MIVB te stellen in het kader van onderhavige opdracht.
Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van kandidaten zich beroepen op de draagkracht van de deelnemers aan de combinatie of die van andere entiteiten.

Vakbekwaamheid

Volgende documenten moeten verplicht de kandidatuurstelling vergezellen:
1° De ervaring van de onderneming moet op overtuigende wijze aangetoond worden; door het aanbrengen van haar referenties:
— Een lijst van de voornaamste revisies/herstellingen op schokdempers voor spoormaterieel die de onderneming gedurende de afgelopen 3 jaar heeft verricht, vervolledigd met een beschrijving van de opdracht en met vermelding van het bedrag, de data of periode, de gegevens van de ondernemingen waarvoor zij bestemd waren, de naam en contactgegevens van een contactpersoon binnen deze ondernemingen.
— Tevredenheidsattesten, opgemaakt door deze klanten.
2° Een beschrijving van de politiek van de kandidaat op het vlak van het milieu, van het sociaal beleid en van zijn kwaliteitszorgsysteem.
a) Voor het milieubeleid mag het ISO 14000 certificaat, het Europese reglement EMAS (CE) n°761/2001 of eender welk ander certificaat of beschrijving van een gelijkaardige benaderingswijze toegevoegd worden aan het kandidaatsdossier.
b) Voor de sociale criteria mag het sociaal label SA 8000 of eender welke andere beschrijving van een gelijkaardige benaderingswijze, of zelfs een verklaring op erewoord van het respecteren van alle conventies die aan de basis lagen van het label SA 8000, toegevoegd te worden.
c) Voor de kwaliteitszorg mag het ISO 9000 certificaat of eender welk ander certificaat of een beschrijving van het kwaliteitszorgsysteem van de kandidaat toegevoegd worden.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2213 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!