Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

POC Service Desk 24/05

Om de beschikbaarheid van de IS-infrastructuur om de gedefinieerde SLA’s tussen de Service Desk(Incident Management team) en de interne en externe klanten voldoen te behouden, is het de bedoeling de oprichting van een ondersteunende dienst beschikbaar 24u op 24u en 7j/7j (365 dagen )
Als onderdeel van de doeltreffendheid van de uitvoering van de 24/7 Quick Win een tussentijdse oplossing zal worden geïmplementeerd met behulp van een POC
De voorgestelde structuur is een vereenvoudigde versie gebaseerd op de versterking van het Incident Management team door twee teams van twee mensen aan een externe dienstverlener support teams 's avonds en' s nachts in situ

Publicatiedatum
13-08-2014
Deadline
16-09-2014 om 15:00
Opdrachtcodes (CPV)
50324100 - Systeemonderhoud
50324200 - Diensten voor preventief onderhoud
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
72253000 - Helpdesk- en ondersteuningsdiensten
72253200 - Systeemondersteuningsdiensten
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Diensten
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Aankoop en Logistiek
Postadres
Koningsstraat 76, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Purchasing & Logistics department
Ter attentie van
Van Goethem Jean-Marc

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Volgende documenten moeten verplicht de offerte vergezellen:
1° Een algemene voorstelling van de onderneming en van de groep waarin de onderneming haar activiteit uitoefent. Deze voorstelling bevat o.a. het organisatieschema (organogram) van de onderneming en een beschrijving van haar activiteiten.
2° Een formele verklaring dat de kandidaat-onderneming in staat is ofwel het Nederlands, ofwel het Frans te gebruiken in al haar contacten met de MIVB (correspondentie, bezoeken, vergaderingen, etc.).
3° In het geval dat verschillende ondernemingen zich kandidaat stellen onder de vorm van een tijdelijke vereniging, moeten zij hun engagement bewijzen door middel van een officieel document en moeten alle leden van de tijdelijke vereniging beantwoorden aan de deelnemingsvoorwaarden.

Economische en financiële draagkracht

Volgende documenten moeten verplicht de offerte vergezellen:
1° Een verklaring op erewoord betreffende het totale zakencijfer gerealiseerd door de onderneming gedurende de laatste 3 boekjaren, alsook het aandeel binnen dit zakencijfer van de goederen en/of diensten die het voorwerp uitmaken van deze opdracht.
2° De laatste 2 neergelegde balansen en jaarrekeningen van de onderneming (volledig model, inclusief de bijlagen, het rapport met de goedkeuring van de rekeningen door de bevoegde organen van de onderneming en door een extern controleorganisme zoals bedrijfsrevisor, extern auditor, enz.) of de link naar de website waarop deze documenten gratis kunnen worden gedownload. Voor Belgische bedrijven is dit niet verplicht, aangezien de MIVB de jaarrekeningen kan opvragen, afkomstig van de balanscentrale van de Nationale Bank van België.
3° Indien de kandidaat deel uitmaakt van een groep, het laatste jaarverslag en financieel rapport van deze groep of de link naar de website waarop deze documenten gratis kunnen worden gedownload.
4° Indien de kandidaat optreedt als trader of tussenpersoon, moet hij het bewijs leveren dat hij voor deze opdracht gemandateerd werd door de fabrikant.

Vakbekwaamheid

Volgende documenten moeten verplicht de offerte vergezellen:
1° De ervaring van de ondernemingmoet op overtuigende wijze aangetoond worden; door het aanbrengen van haar referenties:
— Een lijst van de voornaamste soortgelijke leveringen of prestaties die de onderneming gedurende de afgelopen 5 jaar heeft verricht, vervolledigd met een beschrijving van de opdracht en met vermelding van het bedrag, de data of periode, de gegevens van de ondernemingen waarvoor zij bestemd waren, de naam en contactgegevens van een contactpersoon binnen deze ondernemingen.
2° Een beschrijving van de expertise van de kandidaat in het betreffende domein en van zijn voornaamste technische uitrustingen en zijn mogelijkheden ten aanzien van ontwerpen en onderzoek.
3° Een beschrijving van de politiek van de kandidaat op het vlak van het milieu, van het sociale beleid en van
zijn kwaliteitszorgsysteem.
a) Voor het milieubeleid mag het ISO 14000 certificaat, het Europese reglement EMAS (CE) n°761/2001 of eender welk ander certificaat of beschrijving van een gelijkaardige benaderingswijze toegevoegd worden aan het kandidaatsdossier.
b) Voor de sociale criteria mag het sociaal label SA 8000 of eender welke andere beschrijving van een gelijkaardige benaderingswijze, of zelfs een verklaring op erewoord van het respecteren van alle conventies die aan de basis lagen van het label SA 8000, toegevoegd te worden.
c) Voor de kwaliteitszorg mag het ISO 9000 certificaat of eender welk ander certificaat of een beschrijving van het kwaliteitszorgsysteem van de kandidaat toegevoegd worden.
4° Een formele verklaring dat de kandidaat, zonder speciale formaliteiten, het bezoek aanvaardt van een delegatie van de MIVB in zijn vestiging en die van eventuele onderaannemers en klanten, teneinde zijn technische mogelijkheden te kunnen beoordelen.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2119 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!