Aankondiging van een opdracht

Onderhoudscontract brand-en inbraakalarminstallaties

Diensten
Publicatie datum
18-12-2015
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Woonpunt Mechelen cvba | 2800 Mechelen, BE | Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen
Opdrachtcodes (CPV)
31625100 - Branddetectiesystemen
50116100 - Reparatie van elektrische systemen
Korte inhoud
Onderhoudscontract brand-en inbraakalarminstallaties
Beschrijving percelen

Perceel 1: Onderhoud inbraakalarminstallatie magazijn WPM

Beschrijving
Onderhoud inbraakalarminstallatie magazijn WPM
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
50116100 - Reparatie van elektrische systemen

Perceel 2: Onderhoud branddetectie

Beschrijving
Onderhoud branddetectie
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
31625100 - Branddetectiesystemen
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
Minimum vereisten
Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren,

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
* Een geldig ISO 9001 (versie 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.
* Een lijst met de namen en de beroepskwalificaties van de personen die belast zijn met de uitvoering van de opdracht.
* De firma die de brandinstallaties onderhoudt en de materialen die zij gebruikt, dienen gecertificeerd te zijn door een certificatieorganisme dat branddetectie in zijn toepassingsgebied heeft op basis van de Europese normen, of bij gebrek daaraan, op basis van een Belgisch referentiedocument. Dit certificatieorganisme dient geaccrediteerd te zijn door BELAC of door een gelijkwaardige instantie op Europees niveau, bv BOSEC certificaat van het type TCC2 of gelijkwaardig.
* De firma die de inbraakalarm installatie onderhoudt, dient het INCERT certificaat voor te leggen en het getuigschrift van erkenning P1.
Minimum vereisten
De deelnemende firma dient bij zijn inschrijving een kopie van de certificaten voor te leggen.
truck tower-crane sharing