Aankondiging van een opdracht

Voorbehouden opdracht groenonderhoud en karweien 2016

Diensten
Publicatie datum
08-12-2015
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Gemeente Maldegem | 9990 Maldegem, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
50800000 - Diverse reparatie- en onderhoudsdiensten
Korte inhoud
De toegang tot de gunningsprocedure is, in overeenstemming met artikel 22 van de wet van 15 juni 2006, voorbehouden aan beschutte of sociale werkplaatsen en initiatieven van de sociale inschakeleconomie, zoals gedefinieerd in art. 59 van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, of die aan gelijkaardige voorwaarden voldoen in het land van oorsprong van de kandidaat of inschrijver. Alleen de offertes ingediend door beschutte of sociale werkplaatsen of initiatieven van de sociale inschakeleconomie zullen in aanmerking worden genomen.
Beschrijving
Gunningscriteria
Kwaliteit: Prijs - 60
Kwaliteit: Begeleiding - 20
Kwaliteit: Afstand van de standplaats van de inschrijver tot aan de dienst infrastructuur, Bloemestraat 45, 9990 Maldegem - 10
Kwaliteit: Werkplanning/Methode - 10
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
Minimum vereisten
nvt

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
* Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.
* De studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener en/of van het ondernemingskader en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) voor de uitvoering van de diensten.
Minimum vereisten
nvt
truck tower-crane sharing