Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Onderhoudscontract brandbestrijdingsmiddelen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Diensten
Publicatie datum
14-12-2015
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Andere
Aanbestedende overheid
OCMW Gent | 9000 Gent, BE | Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau | Sociale bescherming
Opdrachtcodes (CPV)
50413200 - Reparatie en onderhoud van brandblusinstallaties
Korte inhoud
Onderhoudscontract brandbestrijdingsmiddelen
Beschrijving
Gunningscriteria
Kwaliteit: Het bedrag van de offerte - 70
Kwaliteit: Technische waarde - 30
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
* Met het oog op de beoordeling van de financiële en economische draagkracht voegt de inschrijver volgende gegevens/documenten bij zijn offerte:
- Een verklaring betreffende de omzet van de soortgelijke opdrachten van de laatste drie afgesloten boekjaren.
- Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
Minimum vereisten
* - De omzet van de soortgelijke opdrachten per boekjaar moet minstens 5 keer zo groot zijn als het bedrag van de offerte op jaarbasis.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Om de aanbestedende overheid in staat te stellen de technische of beroepsbekwaamheid van de kandidaat/inschrijver na te gaan, worden volgende gegevens/documenten bij de offerte gevoegd:
- Een lijst met minimaal vijf relevante referenties gedurende de afgelopen drie jaar met het totaal bedrag excl. BTW van de uitgevoerde prestaties per jaar inclusief contactgegevens.
Minimum vereisten
- Het totaal bedrag op jaarbasis van minstens één van de vijf referenties moet minimaal gelijk zijn aan 1 keer het totaal bedrag van de offerte op jaarbasis.
truck tower-crane sharing