Aankondiging van een opdracht

Raamcontract bewaking, onderhoud, collectering en immobilisering/verplaatsing van voertuigen op parkings (Servicecontract voor parkings)

Diensten
Publicatie datum
19-02-2016
Deadline
22-03-2016 15:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Procedure met onderhandelingen
Aanbestedende overheid
Gemeentelijk Autonoom Parkeer- en mobiliteitsbedrijf Antwerpen | 2000 Antwerpen, BE
Opdrachtcodes (CPV)
34926000 - Parkeerregulatieapparatuur
35123400 - Identificatiebadges
42961100 - Toegangscontrolesysteem
50118110 - Wegslepen van voertuigen
63712400 - Exploitatie van parkeerterreinen
79713000 - Bewakingsdiensten
90914000 - Reinigingsdiensten van parkeerplaatsen
Korte inhoud
De aanbestedende overheid heeft een aantal fietsenstallingen, buurtparkings en Park & Rides in haar beheer. De eerstvolgende jaren worden nog meer van deze locaties verwacht. De aanbestedende overheid wenst beroep te doen op een externe opdrachtnemer om onder meer de toegangscontrole op deze parkings centraal te beheren, te zorgen voor het nodige onderhoud van de parkings, de parkings aan te sluiten op een controlekamer en eventueel op camerabewakingssysteem. Daarnaast behoort ook het inzetten van parkeerstewards en het collecteren van parkeergelden op één of meerdere van bovenvermelde parkings tot de opdracht. Tot slot wordt er eveneens een externe opdrachtnemer gezocht voor het immobiliseren en verplaatsen (takelen) van voertuigen die onrechtmatig op bovenvermelde parkings geparkeerd staan.
Beschrijving percelen

Perceel 1

Beschrijving
De opdrachtnemer staat onder meer in voor het leveren, plaatsen, beheren en onderhouden van de volgende systemen:
- toegangscontrole (badgelezers);
- camerabewaking;
- gecentraliseerd interfoniesysteem.
Daarnaast zal de opdrachtnemer zorgen voor een aansluiting van de verschillende locaties op een controlekamer die voorziet in een telefonische bereikbaarheid (24 uur op 24 uur en 7 dagen op 7 dagen) voor de gebruikers van deze parkings. Deze controlekamer staat in voor het telefonisch opvangen van de problemen en indien noodzakelijk het doorgeven van de melding aan een interventieteam van de opdrachtnemer. Interventies bij technische problemen is dus eveneens in de opdracht begrepen.
Verder zal de opdrachtnemer ook instaan voor het uitvoeren van onderhoudstaken (reinigen, opruimen zwerfvuil, sneeuw- en ijzelbestrijding …).
Tevens zal de opdrachtnemer instaan voor het collecteren van de gelden (leegmaken betaalautomaten) en het deponeren van deze gelden op de bankrekening van de aanbestedende overheid.
Tot slot zal de opdrachtnemer instaan voor de terbeschikkingstelling van parkeerstewards om bv. het evenement-parkeren in goede banen te leiden.
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
35123400 - Identificatiebadges
42961100 - Toegangscontrolesysteem
63712400 - Exploitatie van parkeerterreinen
79713000 - Bewakingsdiensten
90914000 - Reinigingsdiensten van parkeerplaatsen

Perceel 2

Beschrijving
Het tweede perceel omvat het immobiliseren en verplaatsen (takelen) van voertuigen die onrechtmatig zijn blijven staan op één van de parkings die beheerd worden door de aanbestedende overheid. De opdrachtnemer zal hierbij instaan voor het plaatsen en verwijderen van wielklemmen, het takelen en verplaatsen van voertuigen, het stallen van getakelde voertuigen, het innen van de kosten die verbonden zijn aan het immobiliseren en het verplaatsen van het voertuig ten laste van de eigenaar van het voertuig en het doorstorten van de ontvangen gelden aan de aanbestedende overheid.
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
34926000 - Parkeerregulatieapparatuur
50118110 - Wegslepen van voertuigen
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Zie gepubliceerde selectieleidraad.
Minimum vereisten
Zie gepubliceerde selectieleidraad.
Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

Economische en financiële draagkracht

Zal worden meegedeeld in het bestek.
truck tower-crane sharing