Aankondiging van een opdracht

Procédure ouverte relative à l’entretien (préventif et correctif) des équipements fixes de lutte contre l’incendie des bâtiments occupés par les services judiciaires.

Diensten
Publicatie datum
19-04-2019
Deadline
28-05-2019 10:00
Geraamde totale waarde
129758.00 EUR
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Direction Générale Organisation Judiciaire - Direction Infrastructure | 1000 Bruxelles, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen | Algemene overheidsdiensten | Direction Infrastructure
Opdrachtcodes (CPV)
50413200 - Reparatie en onderhoud van brandblusinstallaties
Korte inhoud
Procédure ouverte relative à l’entretien (préventif et correctif) des équipements fixes de lutte contre l’incendie des bâtiments occupés par les services judiciaires (greffes et parquets des Cours et Tribunaux) répartis sur l’ensemble du territoire belge pour le compte de la Direction générale de l’Organisation judiciaire du Service Public Fédéral Justice.
Beschrijving
Beschrijving
Entretien (préventif et correctif) des équipements fixes de lutte contre l’incendie
Looptijd
60 maanden
Regiocode (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Voir cahier des charges

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Voir cahier des charges
Minimum vereisten
Classe: N/A, Catégorie: N/A
Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

Economische en financiële draagkracht

Voir cahier des charges
truck tower-crane sharing