Aankondiging van een opdracht

Openbare procedure voor het (preventief en correctief) onderhoud van de vaste brandbestrijdingsuitrustingen van de gebouwen gebruikt door de gerechtelijke diensten

Diensten
Publicatie datum
19-04-2019
Deadline
28-05-2019 10:00
Geraamde totale waarde
129758.00 EUR
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie - Directie Infrastructuur | 1000 Brussel, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen | Algemene overheidsdiensten | Direction Infrastructure
Opdrachtcodes (CPV)
50413200 - Reparatie en onderhoud van brandblusinstallaties
Korte inhoud
Openbare procedure voor het (preventief en correctief) onderhoud van de vaste brandbestrijdingsuitrustingen van de gebouwen gebruikt door de gerechtelijke diensten (griffies en parketten van de hoven en rechtbanken) over het volledige Belgische grondgebied voor rekening van het directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie van de Federale Overheidsdienst Justitie.
Beschrijving
Beschrijving
(preventief en correctief) onderhoud van de vaste brandbestrijdingsuitrustingen van de gebouwen gebruikt door de gerechtelijke diensten.
Looptijd
60 maanden
Regiocode (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Zie bestek

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Zie bestek
Minimum vereisten
Klasse: N/A, Categorie: N/A
Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

Economische en financiële draagkracht

Zie bestek
truck tower-crane sharing