Aankondiging van een opdracht

Oproep tot kandidaatstelling - Ontwerp, bouw (incl. renovatie) en onderhoud van een politiekantoor 'Commissariaat Drie Hofsteden' door middel van een DBM-opdracht

Werken
Publicatie datum
01-12-2015
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Procedure met onderhandelingen
Aanbestedende overheid
Politiezone VLAS | 8500 Kortrijk, BE | Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau | Openbare orde en veiligheid
Opdrachtcodes (CPV)
45216111 - Bouwen van politiebureau
50700000 - Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
71220000 - Maken van bouwkundige ontwerpen
71223000 - Diensten door architectenbureaus voor uitbreidingsverbouwingen
71247000 - Toezicht op bouwwerkzaamheden
71248000 - Toezicht op plannen en documentatie
Korte inhoud
Context van de opdracht
De PZ Vlas is een meergemeentelijke politiezone (Kortrijk-Kuurne-Lendelede) met ongeveer 300 medewerkers. Dag en nacht wordt van hen het beste verwacht.
Het korps van de PZ Vlas streeft dan ook uitmuntendheid na door zich als organisatie voortdurend in vraag te stellen en aan te passen aan nieuwe verwachtingen, inzichten en technologie. Dit vereist een mix van competenties, cultuur en gedrag, technologie en werkomgeving.
Deze opdracht is gericht op de werkomgeving.
Momenteel zijn de directies/diensten van de politiezone verspreid over drie commissariaten in Kortrijk en twee lokale politieposten in Kuurne en Lendelede. Medio 2018 worden alle directies en diensten gecentraliseerd in één commissariaat op de site Drie Hofsteden. Daarvoor kocht de PZ Vlas een bestaand gebouw, de Hogeschool Howest. De lokale politieposten Kuurne en Lendelede blijven bestaan.
De opdrachtnemer zal de bestaande infrastructuur door renovatie en nieuwbouw omvormen naar een politiecommissariaat dat zich leent voor het verstrekken van een uitstekende politiezorg.
Hogeschool Howest
Het schoolgebouw werd midden jaren 80 opgetrokken op het terrein van 2 ha 20 a en 48 ca. Het terrein is een quasi rechthoekig trapezium, ligt tussen de Renaat De Rudderlaan en de Oudenaartdsesteenweg en grenst aan de Minister de Taeyelaan.
Voor het hoofdgebouw, met toegang langs de Minister De Taeyelaan, liggen er momenteel twee rechthoekige parkings met een oppervlakte van 2.230 m² en 884 m².
Stedenbouwkundig ligt de site Howest in een zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut. De site Howest is omgeven door een ander scholencomplex van het gemeenschapsonderwijs en verschillende rijwoningen.
Verwachtingen
Bij de PZ Vlas staat de operationele werking van het politiekorps centraal. Het korps verwacht van haar commissariaat in de eerste plaats dan ook een werkomgeving die deze operationele werking (onthaal, interventie, advies en onderzoek) volledig ondersteunt.
Hiervoor moet het gebouw functioneel ingedeeld en ingericht worden, volgens de activiteiten die er plaatsvinden. Het commissariaat stimuleert het anders werken met flexibele werkplekken voor terreinwerkers, met ruimtes voor teamwerk en overleg, maar ook met kantoren aangepast aan de functie.
Als werkgever hecht de PZ Vlas veel belang aan het welzijn van haar medewerkers. Het commissariaat moet voldoen aan alle comforteisen zodat het voor de medewerkers een plaats wordt waar het aangenaam werken is. Het bestaande gebouw mag geen belemmering vormen om het gevraagde programma te realiseren.
Opdracht
De Opdrachtnemer zal een resultaatsverbintenis aangaan voor de realisatie van dit Project.
De Opdrachtnemer zal in eerste instantie instaan voor het ontwerpen en bouwen van het gebouw, inclusief de voorbereidende werken en de bovengrondse aanleg van het volledige terrein. (Dit omvat naast de verharding eveneens de groenaanleg en de buitenverlichting) Inbegrepen is het bekomen van de vergunning(en) van het Project. Ook de veiligheidscoördinatie en de EPB-verslaggeving zijn inbegrepen in de opdracht. In tweede instantie is de Opdrachtnemer verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Onderhoudswerkzaamheden gedurende de Beschikbaarheidperiode van 20 jaar conform de Outputspecificaties.
Het bouwrisico en de onderhoudswerken zijn ten laste van de Opdrachtnemer binnen de bepalingen opgenomen in het Bestek. De financiering van het Project maakt geen deel uit van de opdracht.
De precieze technische, ruimtelijke en andere randvoorwaarden voor de realisatie van de Opdracht worden in de Gunningsleidraad aan de geselecteerde Kandidaten meegedeeld.
Intentieplanning
Volgende data worden indicatief meegegeven voor het verloop van het project. Deze data staan niet vast en zijn in geen geval bindend.
8 januari 2016: Indienen kandidatuurstellingsdossiers
29 januari 2016: Kennisgeving niet-geselecteerden en Gegadigden
11 juli 2016: Kennisgeving niet-gegunden en start stand-still periode
27 juli 2016: Start opmaak bouwaanvraagdossier en aanbestedingsdossier
Maart 2017: Start uitvoeringsperiode
Augustus 2018: Voorlopige oplevering gebouw en start Beschikbaarheidsfase
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
* Zie selectieleidraad
Minimum vereisten
Zie selectieleidraad

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Zie selectieleidraad
Minimum vereisten
Zie selectieleidraad
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 8
truck tower-crane sharing