Aankondiging van een opdracht

Levering van Brandstof en Huisbrandolie 2016-2019

Levering van Brandstof en Huisbrandolie 2016-2019

Publicatiedatum
10-09-2015
Deadline
21-10-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
09135000 - Stookoliën
09132100 - Loodvrije benzine
09134200 - Dieselbrandstof
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Ukkel
Postadres
Jean Vander Elstplein, 29, 1180 Ukkel, BE
Contactpunt(en)
De heer Stéphane Devries

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

VH Benzine: 29.000L;VH Diesel: 166.000L;VH Brandhuis Olie: 44.000L = JAARLIJKS

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Juridische toestand van de inschrijver - vereiste referenties (uitsluitingsgronden)
Overeenkomstig artikel 20 §1 van de wet van 15 juni 2006 en §1 van artikel 61 van het KB van 15 juli 2011 wordt in elk stadium van de gunningsprocedure uitgesloten van de toegang tot de opdracht, de inschrijver die bij rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan en waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor:
- deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek;
- omkoping als bedoeld in artikelen 246 en 250 van het Strafwetboek;
- fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiele belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002;
- witwassen van geld als bedoeld in artikel 5 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
? Overeenkomstig artikel 20 §1 van de wet van 15 juni 2006 en §2, 1°, 5° en 6° van artikel 61 van het KB van 15 juli 2011 kan in elk stadium van de gunningsprocedure worden uitgesloten van de toegang tot de opdracht, de inschrijver die:
- in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die in een vergelijkbare toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen;
- niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 62;
- niet in orde is met de betaling van zijn belastingen volgens de Belgische wetge-ving of die van het land waar hij gevestigd is, overeenkomstig de bepalingen van artikel 63;
In toepassing van artikel 61 §4 van hetzelfde besluit en door hun deelname verklaren de inschrijvers op erewoord zich niet te bevinden in één van deze gevallen van uit-sluiting.
Betreffende deze laatsten zal de aanbestedende overheid via elektronische middelen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 60 §1 van het KB van 15 juli 2011, overgaan tot het nazicht van hun situatie betreffende hun fiscale beroepsverplichtingen binnen een termijn van 48 uur na de openingszitting, indien deze heeft plaatsgevonden, of binnen de 48 uur na de uiterste indieningsdatum van de offertes.
Betreffende de andere verplichtingen zal de aanbestedende overheid overgaan tot het nazicht van de situatie van de inschrijver die als aannemer aangeduid zou kunnen worden, alvorens de beslissing tot gunning te nemen.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 61 §3 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 moet de inschrijver die personeel tewerkstelt, afkomstig van een andere -EU-staat, aan zijn offerte een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document toevoegen, uitgereikt door een gerechtelijke instantie of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat is voldaan aan de vereisten van artikel 61, §2, 1°.
De inschrijver die niet onderworpen is aan de RSZ, zal aan zijn offerte een verklaring op erewoord toevoegen met de vermelding dat hij geen personeel tewerkstelt dat onderworpen is.
De inschrijver die onderworpen is aan de sociale zekerheid van zelfstandige werknemers, zal aan zijn offerte een attest van de sociale verzekeringskas toevoegen waarbij hij is aangesloten dat aantoont dat hij, volgens de rekeningen, opgemaakt ten laatste op de uiterste ontvangstdatum van de offertes, op deze datum in orde is met zijn verplichtingen inzake de betaling van zijn sociale zekerheid bijdragen.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 62 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 moet de inschrijver die personeel tewerkstelt, afkomstig van een niet-EU-staat, aan zijn offerte een attest toevoegen van de bevoegde overheid waaruit blijkt, volgens zijn rekening die ten laatste de dag vóór de uiterste ontvangstdatum van de offertes is opgemaakt, dat hij op deze datum in orde is met zijn verplichtingen betreffende de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen volgens de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
In toepassing van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 voegt de inschrijver, gevestigd in een andere lidstaat, aan zijn offerte een attest toe waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste ontvangstdatum van de offertes.
? Overeenkomstig artikel 20 §1/1 van de wet van 15 juni 2006, wordt, in elk stadium van de gunningsprocedure uitgesloten van de toegang ertoe, de inschrijver van wie is vastgesteld dat hij als werkgever illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.
Deze bepaling geldt op dezelfde manier ten aanzien van de entiteit waarop de inschrijver een beroep doet, wanneer de draagkracht van die entiteit bepalend is voor de selectie van de inschrijver.
De uitsluiting van deelname aan overheidsopdrachten geldt voor ten hoogste vijf jaar.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!