Aankondiging van een opdracht

Onderhouds- en raamcontract technieken

Werken
Publicatie datum
29-12-2015
Deadline
26-02-2016 10:00
Geraamde totale waarde
5608200.00 EUR
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Vivendo cvba | 8200 Sint-Andries, BE | Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen
Opdrachtcodes (CPV)
50700000 - Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
Korte inhoud
Onderhoudscontract technieken en bijhorend raamcontract voor alle woongelegenheden in het patrimonium van Vivendo.
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Conform de bepalingen van het lastenboek.
Minimum vereisten
De inschrijver toont zijn financiële en economische draagkracht aan door voorlegging van een passende bankverklaring waaruit blijkt dat de inschrijver in financieel en economisch opzicht in staat is een opdracht van een aard en omvang als beschreven in dit bestek uit te voeren.
De inschrijver zal bij zijn offerte bovendien een kopie meesturen van de Jaarrekening van het laatst afgesloten boekjaar

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Conform de bepalingen van het lastenboek.
Minimum vereisten
Vereiste erkenningen: D16 - D17 - D18
truck tower-crane sharing