Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis v.z.w. (met campussen te Aalst, Asse en Ninove)
Aankondiging van een opdracht

Onderhoud en nazicht branddetectiesystemen

Deze opdracht (raamovereenkomst) omvat het nazicht en preventief onderhoud van de aanwezige installaties van branddetectie op de 3 sites (i.e. Aalst, Asse en Ninove) van het Onze-lieve-vrouwziekenhuis v.z.w. (hierna genoemd "OLVZ") alsook de noodzakelijke uitbreidingen en aanpassingen op de installaties ten gevolge van bovengenoemde acties.

Publicatiedatum
19-12-2016
Deadline
03-02-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
31625100 - Branddetectiesystemen
31625000 - Inbraak- en brandalarminstallaties
31625200 - Brandalarmsystemen
45259000 - Reparatie en onderhoud van installaties
45343000 - Installeren van brandpreventie-installaties
Regiocodes (NUTS)
BE231 - Arr. Aalst
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 1
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis v.z.w. (met campussen te Aalst, Asse en Ninove)
Postadres
Moorselbaan 164, 9300 Aalst, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Charlotte Bontinck

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.
* Een kopie van de authentieke of onderhandse akte die de gevolmachtigden de machtiging verleent de offerte te ondertekenen. Het nummer van de bijlage bij het Belgisch Staatsblad waarin de bewuste mandaten werden gepubliceerd dient, waar mogelijk, vermeld te worden. (artikel 82 K.B. 15/07/2011).
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

Document uitgaande van erkend accountingkantoor of revisor met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij.
Berekeningswijze in geval private onderneming:
0,717 x Werkkapitaal / Totale bezittingen +
0,847 x Totaal van ingehouden winsten / Totale bezittingen +
3,107 x Winst voor belastingen en interest / Totale bezittingen +
0,420 x Boekwaarde van de bezittingen / Boekwaarde van de schulden +
0,998 x Omzet / Totale bezittingen.
De score dient bevestigd te worden door boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer.
De aanbestedende overheid heeft het recht en de mogelijkheid om bijkomende garanties op te vragen indien de Z-score < 1,5.

Eventuele minimumeisen:

Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient dan ook hoger te zijn dan 1,5. Bij een Z-score < 1,5 dient een gefundeerde motivering bijgevoegd te worden om in aanmerking te komen voor verdere evaluatie.

Vakbekwaamheid

* Algemene bedrijfsvoorstelling: historiek, organisatie, aantal werknemers, (toekomst)visie,...
* Een lijst van de voornaamste projecten van soortgelijke omvang die gedurende de afgelopen drie jaar werden uitgevoerd in ziekenhuizen, met vermelding van naam ziekenhuis, het bedrag, datum, contactpersoon en korte beschrijving van de opdracht. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.
* De inschrijver levert een lijst aan van minimaal drie locaties die qua grootte en complexiteit vergelijkbaar zijn met de installatie van het OLVZ en waar de inschrijver gebruik maakt van brandcentralesystemen type Notifier met Honeywell Protocol, en bij voorkeur met integratiemogelijkheden voor andere systemen. Aantoonbare ervaring met een Winguard visualisatie is geen minimumvereiste doch een meerwaarde.
* De installaties en materialen die door de dienstverlener worden gebruikt, dienen gecertificeerd te zijn door een certificatieorganisme dat branddetectie in zijn toepassingsgebied heeft op basis van de Europese normen, of bij gebrek daaraan, op basis van een Belgisch referentiedocument. Dit certificatieorganisme dient geaccrediteerd te zijn door BELAC of door een gelijkwaardige instantie op Europees niveau, bv. BOSEC-certificaat van het type TCC2 of gelijkwaardig.

Eventuele minimumeisen:

* Aanleveren van de curricula.
* Aanleveren van een referentielijsten zoals hierboven beschreven.
Indien de vereiste documenten niet kunnen worden voorgelegd, houdt de opdrachtgever zich het recht voor om de offerte van desbetreffende inschrijver niet langer te weerhouden voor verdere evaluatie.