Aankondiging van een opdracht

BB2060 - Uitbouw van VTS en radar systemen

Deze diensten hebben betrekking op het updaten van het bestaande scheepspositie informatiesysteem in de vorm van een radar gebaseerd VTS, verrijkt met AIS en real-time camerabeeld(en). Deze diensten hebben tevens betrekking op het uitbreiden van dit VTS systeem naar het volledige 10.000 ton vak van het Zeekanaal Brussel–Schelde en de mogelijkheid tot verdere expansie van de gedefinieerde technieken (o.m.: High-end (bedienbare) camera’s, Radarbronnen, Visualisatie eenheden, …) binnen het volledig werkingsgebied van de vennootschap.

Publicatiedatum
12-10-2016
Deadline
08-12-2016 om 09:30
Opdrachtcodes (CPV)
34932000 - Radarsets
32500000 - Telecommunicatiebenodigdheden
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 27
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Waterwegen en Zeekanaal NV - Afdeling Zeekanaal
Postadres
Oostdijk 110, 2830 Willebroek, BE
Contactpunt(en)
Waterwegen en Zeekanaal NV - Afdeling Zeekanaal
Ter attentie van
Steven Bernaerts

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Art. 61 Uitsluitingsgronden
§2 De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure. Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:
? het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijke kansen- en gelijke behandelingsbeleid;
? de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie;
? de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden;
? de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;
? de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.
§4 Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in art. 61.
Volgende documenten moeten aan de offerte toegevoegd worden:
? voor alle inschrijvers: een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke instantie of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf bedoeld in artikel 61, §1 en §2 KB Plaatsing;
? voor de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van de offerte opgemaakt is, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is;
? en bijkomend voor de buitenlandse inschrijvers :
? een origineel attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het land waar hij gevestigd is en waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan de voorschriften inzake bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomst artikel 62, §2 KB Plaatsing;
? een getuigschrift van niet-faillissement uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het betrokken land;
? een attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie waaruit blijkt dat de betrokkene in orde is met de betaling van zijn belastingen (directe belastingen en btw).
De attesten zijn niet ouder dan drie maanden te rekenen vanaf de datum van de opening van de offertes.

Economische en financiële draagkracht

Art 67 Financiële en economische draagkracht
De inschrijvers tonen hun financiële en economische draagkracht aan door het voorleggen van een bewijs van verzekering tegen beroepsrisico’s.

Vakbekwaamheid

Art. 72 Technische bekwaamheid
De inschrijvers tonen hun technische bekwaamheid aan door het voorleggen van:
- een lijst van de voornaamste projecten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar, waaruit de opgebouwde en gehonoreerde expertise in de bedoelde materie moet blijken: het betreft projecten m.b.t. het leveren en onderhouden van complexe VTS systemen.
- in de lijst dient achtereenvolgens vermeld te worden: het jaartal van de uitvoering, de titel, het bedrag, de aanbestedende publiek? of privaatrechtelijke instanties, de contactpersoon (met naam, kantooradres, e?mail, telefoon? en faxnummer) en een bondige beschrijving van de inhoud van de opdracht.
Deze projecten worden gestaafd aan de hand van hetzij certificaten opgesteld door de bevoegde autoriteiten, hetzij, bij ontstentenis daarvan, door een verklaring van de inschrijver zelf;
- een lijst met nominatieve opgave van de personen die kunnen ingeschakeld worden.
Deze lijst bestaat uit een tabel met vier kolommen waarin achtereenvolgens 1) de naam, 2) de diploma’s en de getuigschriften, 3) de specifieke ervaring op de verschillende domeinen die aan bod komen in de opdracht en 4) de deelaspecten, waarbij ze ingeschakeld zullen worden, vermeld zijn;
- alle inlichtingen betreffende zijn producenten, leveranciers en onderaannemers.
Een document dient bijgevoegd te worden per onderaannemer, waaruit blijkt voor welke deelaspecten zij hun leveringen of diensten aanbieden;
In hoofde van de onderaannemers dienen eveneens de documenten betreffende de uitsluitingsgronden en kwalitatieve selectiecriteria ingediend te worden;
- een gedetailleerde beschrijving van de organisatie van het bedrijf ;
- de beschrijving van de mogelijkheden die de onderneming biedt ten aanzien van ontwerpen en onderzoek;
- een beschrijving van de maatregelen die de inschrijver treft om de kwaliteit te waarborgen, alsook een beschrijving van de toegepaste methodieken en procedures om hoogkwalitatieve projecten te realiseren;
- certificaten die zijn opgesteld door de als bevoegd erkende officiële instituten of diensten voor kwaliteitscontrole, waarin wordt verklaard dat de aangeboden leveringen en diensten beantwoorden aan de Europese c.q. internationale normen van de desbetreffende sector;
- een lijst van de al dan niet tot de onderneming van de inschrijver behorende technici of diensten, in het bijzonder belast met de kwaliteitscontrole;

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A