Rectificatie

19012_ONDERHOUD VAN WARMTEOPWEKKERS MET VERBRANDING MET AUTOMATISCH VERPLAATSBARE BRANDERKOP

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Universiteit Antwerpen
Nationaal identificatienummer
0257.216.482_23014
Postadres
Middelheimlaan 2
Plaats
Antwerpen
Postcode
2020
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Elio Berardocco
Telefoon
+32 32653110
E-mail
aanbestedingen@uantwerpen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.uantwerpen.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=333411

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

19012_ONDERHOUD VAN WARMTEOPWEKKERS MET VERBRANDING MET AUTOMATISCH VERPLAATSBARE BRANDERKOP

Referentienummer: Universiteit Antwerpen-19012UA-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 50500000 - Reparatie en onderhoud van pompen, kleppen, kranen, metalen containers en machines

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

De uit te voeren dienst betreft: het onderhoud van warmteopwekkers van het merk Ygnis: ketels en boilers.- Locatie 1: campus Drie eiken (=verder CDE)- Locatie 2: campus Middelheim/Groenenborger (=verder CMI/CGB)- Locatie 3: campus Stad (=verder CST)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

19-02-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-504767

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 18-02-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

In het bestek en de inventaris werden wijzigingen aangebracht -->zie groene markering. Deze versies vervangen het voorgaande bestek en inventaris.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2217 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!