Aankondiging van een opdracht

Het op een ecologische duurzame wijze leveren van schoolmelk en aanverwante zuivelproducten aan de instellingen van het departement onderwijs, opvoeding & jeugd van de Stad Gent inclusief logistieke service

Leveringen
Publicatie datum
27-06-2017
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Stad Gent | 9000 Gent, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
15550000 - Diverse zuivelproducten
Korte inhoud
Het op een ecologische duurzame wijze leveren van schoolmelk en aanverwante zuivelproducten aan de instellingen van het departement onderwijs, opvoeding & jeugd van de Stad Gent inclusief logistieke service
Beschrijving
Gunningscriteria
Kwaliteit: Prijs - 80
Kwaliteit: Duurzaamheid - 20
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
- Een recente (maximum 3 maanden oud) bankverklaring dat waarborgt dat de inschrijver de financiële capaciteit heeft om de opdracht tot een goed einde te brengen (zie model B in bijlage).
Minimum vereisten
- Een recente bankverklaring (maximum 3 maanden oud)

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
- Vergunning voedingsmiddelen. Een geldige vergunning voor een inrichting waar voedingsmiddelen gefabriceerd, in de handel gebracht of uitgevoerd worden, afgeleverd door de algemene eerwareninspectie van het FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Minimum vereisten
- Een vergunning voedingsmiddelen
truck tower-crane sharing