Aankondiging van een opdracht

leveren van vers vlees, gegaarde vleesproducten en vleeswaren

Leveringen
Publicatie datum
06-06-2017
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Ziekenhuis Oost-Limburg | 3600 Genk, BE | Gezondheid
Opdrachtcodes (CPV)
15119000 - Divers vlees
15130000 - Vleesproducten
Korte inhoud
Raamovereenkomst voor het leveren van geportioneerd vers en gegaard vlees evenals versneden vleeswaren in individuele verpakkingen.
Deze raamovereenkomst wordt afgesloten voor 2 jaar, eventueel te verlengen met opnieuw 2 jaar na positieve evaluatie.
Dit betreft een raamovereenkomst waarbij per perceel 1 inschrijver zal weerhouden worden van de geselecteerde, regelmatige inschrijvers, met name diegene die de hoogtste puntentotalen totaliseert over het geheel van de gunningscriteria
Beschrijving percelen

Perceel 1: geportioneerd vers vlees en gegaard vlees inclusief zoutarme varianten

Beschrijving
geportioneerd vers vlees en gegaard vlees inclusief zoutarme varianten
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15119000 - Divers vlees
Gunningscriteria
Kwaliteit: Prijs - 40
Kwaliteit: Kwaliteit - 30
Kwaliteit: bevoorrading, service en rapportering - 15
Kwaliteit: Communicatie - 10
Kwaliteit: SLA - 5

Perceel 2: vleeswaren/ Charcuterie verpakt in individuele porties of in bulk, inclusief zoutarme varianten

Beschrijving
vleeswaren/ Charcuterie verpakt in individuele porties of in bulk, inclusief zoutarme varianten
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15130000 - Vleesproducten
Gunningscriteria
Kwaliteit: Prijs - 40
Kwaliteit: Kwaliteit - 30
Kwaliteit: bevoorrading, service en rapportering - 15
Kwaliteit: Communicatie - 10
Kwaliteit: SLA - 5
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Minimum vereisten
Opgave omzet van de laatste 3 jaren

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
* Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.
* Een omschrijving van het beleid in het kader van voedselveiligheid
* Per product een technische fiche. Op deze fiche dient minimum de voedselsamenstelling, de microbiologische karakteristieken alsook de allergenen vermeld in de Europese verordening (EU) nr. 1169/2011 in België wettelijk verplicht vanaf 13/12/2014 te zijn.
* een kopie van de geldige FAVV vergunning op naam van de inschrijver voor een inrichting waar voedingsmiddelen gefabriceerd of in de handel gebracht worden,uitgereiket door het FAVV ( Federaal Agentschap Van de Voedselketen).
* Een kopie van de verkregen attesten BRC, IFS en/of ISO
* De inschrijver moet aantonen dat hij aan de normen van de HACCP wetgeving voldoet en aangeven wanneer de laatste controle door de overheid heeft plaatsgevonden.
* 2 gelijksoortige opdrachten binnen de ziekenhuissector/ zorgsector
* lijst van volledige assortiment dat de inschrijver kan aanbieden met vermelding van prijzen, eventueel kortingspercentage, geldig bij indienen offerte + geldigheid van de prijs.
* Attest van aanwezigheid op infosessie
Om in aanmerking te komen moeten bovenstaande documenten bij de offerte gevoegd worden. De niet-overhandiging van deze documenten brengt automatisch de schrapping van de inschrijver met zich mee.
Minimum vereisten
Minimum twee gelijksoortige opdrachten binnen de ziekenhuissector/ zorgsector
truck tower-crane sharing