Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst verpakt beleg

Leveringen
Publicatie datum
22-06-2017
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Universitair Ziekenhuis Brussel | 1090 Brussel, BE | Gezondheid
Opdrachtcodes (CPV)
15130000 - Vleesproducten
15540000 - Kaasproducten
Korte inhoud
Raamovereenkomst verpakt beleg
Beschrijving
Gunningscriteria
Kwaliteit: Kwaliteit en volledigheid van de producten - 35
Kwaliteit: Prijs - 30
Kwaliteit: Kwaliteit van de administratieve dienstverlening - 15
Kwaliteit: Kwaliteit van de logistieke dienstverlening - 15
Kwaliteit: Duurzaamheid, maatschappelijk ondernemen en visie rond innovatie - 5
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
* Document uitgaande van erkend accountingkantoor of revisor met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij.
Berekeningswijze in geval private onderneming:
0,717 x Werkkapitaal / Totale bezittingen +
0,847 x Totaal van ingehouden winsten / Totale bezittingen +
3,107 x Winst voor belastingen en interest / Totale bezittingen +
0,420 x Boekwaarde van de bezittingen / Boekwaarde van de schulden +
0,998 x Omzet / Totale bezittingen.
De score dient bevestigd te worden door boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer.
De aanbestedende overheid heeft het recht en de mogelijkheid om bijkomende garanties op te vragen indien de Z-score < 1,5.
Minimumeisen: Document uitgaande van erkend accountingkantoor of revisor met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij.
* * Document uitgaande van erkend accountingkantoor of revisor met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij.
Berekeningswijze in geval private onderneming:
0,717 x Werkkapitaal / Totale bezittingen +
0,847 x Totaal van ingehouden winsten / Totale bezittingen +
3,107 x Winst voor belastingen en interest / Totale bezittingen +
0,420 x Boekwaarde van de bezittingen / Boekwaarde van de schulden +
0,998 x Omzet / Totale bezittingen.
De score dient bevestigd te worden door boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer.
De aanbestedende overheid heeft het recht en de mogelijkheid om bijkomende garanties op te vragen indien de Z-score < 1,5.
Minimum vereisten
Document uitgaande van erkend accountingkantoor of revisor met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
* Een referentielijst van de klanten (bij voorkeur in de gezondheidsector) met het gerealiseerde omzetcijfer (incl. contactgegevens) gedurende de afgelopen drie jaar met een gelijkaardig productengamma als deze van UZ Brussel;
* Aantoonbare leveringsgarantie/continuïteit bij aangroeiende volumes middels referenties;
* De inschrijver beschikt over een vestiging in België met een productie-eenheid, alsook over een volledig distributienetwerk op nationaal vlak;
* Een afschrift van de actieve erkenning/toelating en actieve autocontrolestatus afgeleverd door de Federaal Agentschap voor de Veiligheid in de Voedselketen (FAVV);
* Kopie van het laatste auditverslag van de FAVV inspectie of erkend controleorganisme en van de bijgesloten attesten en certificaten of de verklaring op erewoord dat er nog geen audit geweest is;
* Een BRC of IFS certificering als minimale toelaatbaarheidsvoorwaarde, maar verplicht aan te vullen met andere kwaliteitscertificaten die relevant zijn m.b.t. de bedrijfsactiviteiten en de opdracht (bijvoorbeeld HACCP, FSSC22000, comeosfoodlabel, etc.). Met jaarlijkse update van de kwaliteitsautdit uitgevoerd door 1 van deze instellingen en genomen acties bij non- conformiteiten.
* Beschrijving van het noodplan of van de noodplannen die toelaten om in geval van calamiteiten de dienst te blijven verzekeren.
* Een beschrijving van de structuur van de organisatie en technische uitrusting van de onderneming. Opgave van de maatregelen die zij treffen om kwaliteit te verzekeren en de innovatie die gepland wordt in de sector.
Minimum vereisten
idem als vereiste bewijsstukken.
truck tower-crane sharing