Aankondiging van een opdracht

Levering warme dranken en toebehoren

Leveringen
Publicatie datum
16-06-2017
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Andere
Aanbestedende overheid
ODISEE VZW | 1000 Brussel, BE | Onderwijs
Opdrachtcodes (CPV)
15800000 - Diverse voedingsmiddelen
15860000 - Koffie, thee en aanverwante producten
39220000 - Keukenuitrusting, huishoudelijke artikelen en cateringbenodigdheden
Korte inhoud
Deze opdracht heeft als voorwerp het leveren van koffie, thee, suiker, melk en andere food- en non-food toebehoren kaderend binnen het koffietimegebeuren op de verschillende campussen van Odisee (Brussel, Gent, Aalst, Dilbeek).
De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
Perceel 1 “Koffie, thee”
Perceel 2 “Food-toebehoren”
Toelichting: Toebehoren bij koffie/thee : suiker, melk, roerstaafjes, assortiment koekjes, chocolade.
Perceel 3 “Non-foodtoebehoren”
Toelichting: Thermossen, koffiezetapparaten, filters, servetten, tafelpapier
De opdracht wordt uitgevoerd door middel van deelbestellingen naargelang van de werkelijke behoeften zonder verbintenis vanwege de aanbestedende overheid voor de af te
nemen hoeveelheden.
Er worden geen minimale afnames gegarandeerd. Alle in dit bestek vermelde hoeveelheden zijn vermoedelijke hoeveelheden.
Het volgen van de procedure tot gunnen van opdracht houdt geen verplichting in tot het toewijzen van de opdracht.
De opdrachtgever kan zowel afzien van het gunnen van de opdracht of een deel ervan als de procedure herbeginnen, desnoods op een andere wijze.
Dit dossier houdt geen exclusiviteitverbintenis in.
Beschrijving percelen

Perceel 1: Koffie, thee

Beschrijving
Koffie, thee
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15860000 - Koffie, thee en aanverwante producten

Perceel 2: Food-toebehoren

Beschrijving
Food-toebehoren
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15800000 - Diverse voedingsmiddelen

Perceel 3: Non-foodtoebehoren

Beschrijving
Non-foodtoebehoren
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
39220000 - Keukenuitrusting, huishoudelijke artikelen en cateringbenodigdheden
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
-
Minimum vereisten
Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
* Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.
Minimum vereisten
De leveringen worden aangetoond door 5 attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.
truck tower-crane sharing