Aankondiging van een opdracht

Apă minerală naturală, băuturi răcoritoare și suc natural de fructe

Leveringen
Publicatie datum
18-06-2021
Deadline
02-07-2021 15:00
Geraamde totale waarde
1763781.60 RON
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Ministerul Apărării Naţionale – UM 02022 Constanţa | 900371 Constanţa, RO | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen | Defensie | Eugen Pîrvulescu
Opdrachtcodes (CPV)
15321000 - Vruchtensappen
15321100 - Sinaasappelsap
15981100 - Niet-koolzuurhoudend mineraalwater
15981200 - Koolzuurhoudend mineraalwater
15982000 - Frisdranken
Korte inhoud
Furnizare apă minerală naturală, băuturi răcoritoare și suc natural de fructe, pentru unităţile militare din forţele navale.
Autoritatea contractantă va răspunde la orice solicitare de clarificări sau informaţii privind documentaţia de atribuire în a 10-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, într-o perioada care nu depăşeşte cinci zile lucrătoare de la primirea acestora.
Beschrijving percelen

Perceel 1: Suc natural de caise

Beschrijving
Furnizare Suc natural de caise
Cantități: acord cadru minim 7800 litri, maxim 9610 litri, contract subsecvent minim 650 litri, maxim 4900 litri.
Looptijd
12 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15321000 - Vruchtensappen
Regiocode (NUTS)
RO223 - Constanţa
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 2: Apă minerală naturală plată (PET a 2 litri)

Beschrijving
Furnizare Apă minerală naturală plată (PET a 2litri),
Cantități: acord cadru: minim 136920 litri, maxim 140900 litri, contract subsecvent minim 11410 litri, maxim 72400 litri.
Looptijd
12 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15981100 - Niet-koolzuurhoudend mineraalwater
Regiocode (NUTS)
RO223 - Constanţa
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 3: Apă minerală naturală carbogazoasă (PET a 2 litri)

Beschrijving
Furnizare Apă minerală naturală carbogazoasă (PET a 2 litri),
Cantități:, acord cadru: minim 255600 litri, maxim 268620 litri, contract subsecvent minim 21300 litri, maxim 140370 litri.
Looptijd
12 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15981200 - Koolzuurhoudend mineraalwater
Regiocode (NUTS)
RO223 - Constanţa
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 4: Apă minerală naturală carbogazoasă (PET a 0,5 litri)

Beschrijving
Furnizare Apă minerală naturală carbogazoasă (PET a 0,5 litri),
Cantități: acord cadru: minim 540960 litri, maxim 555765 litri, contract subsecvent minim 45080 litri, maxim 285275 litri.
Looptijd
12 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15981200 - Koolzuurhoudend mineraalwater
Regiocode (NUTS)
RO223 - Constanţa
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 5: Apă minerală naturală plată (PET a 0,5 litri)

Beschrijving
Furnizare Apă minerală naturală plată (PET a 0,5 litri),
Cantități: acord cadru minim 381660 litri, maxim 412560 litri, contract subsecvent minim 31805 litri, maxim 221725 litri.
Looptijd
12 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15981100 - Niet-koolzuurhoudend mineraalwater
Regiocode (NUTS)
RO223 - Constanţa
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 6: Băuturi răcoritoare

Beschrijving
Furnizare Băuturi răcoritoare
Cantități: acord cadru minim 50040 litri, maxim 52955 litri, contract subsecvent minim 4170 litri, maxim 27930 litri.
Looptijd
12 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15982000 - Frisdranken
Regiocode (NUTS)
RO223 - Constanţa
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 7: Suc natural de portocale

Beschrijving
Furnizare Suc natural de portocale
Cantități: acord cadru minim 9000 litri, maxim 10705 litri, contract subsecvent minim 750 litri, maxim 5425 litri.
Looptijd
12 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15321100 - Sinaasappelsap
Regiocode (NUTS)
RO223 - Constanţa
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 8: Suc natural de piersici

Beschrijving
Furnizare Suc natural de piersici,
Cantități: acord cadru minim 7200 litri, maxim 9035 litri, contract subsecvent minim 600 litri, maxim 4585 litri.
Looptijd
12 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15321000 - Vruchtensappen
Regiocode (NUTS)
RO223 - Constanţa
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Loturile: 1,2,3,4,5,6,7,8 Proportia de subcontractare Dacă ofertantul apelează la subcontractanţi şi utilizează capacităţile subcontractantului/ subcontractanţilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanţi, completat şi semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceştia. Acordul de subcontractare se depune odată cu DUAE.
Loturile: 1,2,3,4,5,6,7,8 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Experienţa similară, din care sa rezulte ca ofertantul a furnizat în ultimii 3 ani produse similare cu cele care fac obiectul acordului cadru, în valoare cumulată egală sau mai mare decât: • 370.857,50 RON - pentru lotul 1- Apă minerală naturală carbogazoasă - 0,5 litri; • 82.818,30 RON - pentru lotul 2- Apă minerală naturală carbogazoasă - 2 litri; • 288.242,50 RON - pentru lotul 3- Apă minerală naturală plată - 0,5 litri; • 42.716,00 RON - pentru lotul 4 – Apă minerală naturală plată - 2 litri; • 70.383,60 RON - pentru lotul 5 – Băuturi răcoritoare; • 22.687,00 RON - pentru lotul 6 - Suc natural de caise; • 21.228,55 RON - pentru lotul 7 - Suc natural de piersici; • 22.079,75 RON - pentru lotul 8 - Suc natural de portocale, la nivelul unui contract sau a mai multor contracte. - În cazul în care ofertantul apelează la terţi susţinători, aceştia au obligaţia de a completa DUAE distinct. - În cazul unui grup de operatori economici care depun ofertă comună, cerinţa minimă privind experienţa similară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Pentru confirmarea livrărilor de produse declarate ca experienţă similară, ofertantul are obligaţia de a prezenta recomandări/ acte constatatoare/ certificate/alte documente edificatoare emise sau contrasemnate de beneficiari. Note: - Conversia valorilor se va face la cursul mediu anual lei/valută comunicat de BNR. Pentru anul 2021 se va lua în considerare cursul de referinţă comunicat de BNR din ziua publicării anunţului de participare. - Numărul de ani solicitaţi în vederea demonstrării experienţei similare se va calcula prin raportare la data limită de depunere a ofertelor, stabilită iniţial (prin anunţul de participare), chiar dacă ulterior iniţierii procedurii autoritatea contractantă va decala această dată.
Minimum vereisten
— Completarea DUAE Subcontractanţii precizează informaţiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinesc menţionând numărul şi data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. Acordul de subcontractare se depune odată cu DUAE. Notă: Documentele justificative care fac dovada îndeplinirii cerinţei se vor prezenta la solicitarea autorităţii contractante, numai de către ofertanţii clasaţi pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor,
— Completarea DUAE cu următoarele informaţii: numărul şi data contractelor invocate drept experienţă similară, valoarea, beneficiarul, alte documente din care să rezulte modul de îndeplinire a cerinţei. - Completarea DUAE distinct Terţul/terţii susţinători vor completa DUAE cu informaţii privind nivelul lor de experienţă, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susţinerii acordate. - Completarea DUAE distinct Documentele justificative care fac dovada îndeplinirii celor asumate prin DUAE se vor prezenta la solicitarea autorităţii contractante, numai de către ofertanţii clasaţi pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Pentru confirmarea livrărilor de produse declarate ca experienţă similară, ofertantul are obligaţia de a prezenta recomandări/ acte constatatoare/ certificate/alte documente edificatoare emise sau contrasemnate de beneficiari, din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: denumirea produselor livrate, cantităţi sau valori, perioade de livrare şi modul de îndeplinire a livrărilor respective Numărul de ani solicitaţi în vederea demonstrării experienţei similare se va calcula prin raportare la data limită de depunere a ofertelor, stabilită iniţial (prin anunţul de participare), chiar dacă ulterior iniţierii procedurii autoritatea contractantă va decala această dată.
truck tower-crane sharing