Aankondiging van een opdracht

Overheidsopdracht van leveringen met als voorwerp de levering van dietetische producten voor de Wolu Facilities vereniging

Leveringen
Publicatie datum
26-06-2017
Deadline
21-08-2017 10:00
Geraamde totale waarde
9000.00 -> 9500.00 EUR
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Andere
Aanbestedende overheid
Wolu-Facilities - Vereniging onderworpen aan de Wet van 8 juli 1976 | 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Sociale bescherming
Opdrachtcodes (CPV)
15882000 - Dieetproducten
Korte inhoud
Onderhavige opdracht is een openbare aanbesteding voor de levering van diëtetische producten voor de Wolu-Facilities vereniging. De voedingsmiddelen zijn bestemd voor gebruik in het kader van de restaurantactiviteiten van Wolu Facilities, en met name voor de bewoners van het Sint-Lambrechtstehuis en de patiënten van het centrum voor geriatrische revalidatie.
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de inschrijver met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover deze omzetcijfers beschikbaar zijn.
Minimum vereisten
Minimumbedrag(en): minimum 50.000 euro totale omzet

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
De inschrijver bewijst zijn technische bekwaamheid door bij zijn offerte een lijst bij te voegen van de voornaamste opdrachten van soortgelijke leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar voorafgaand aan deze opdracht werden verricht met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor ze bestemd waren.
Wordt beschouwd als "soortgelijk" in de zin van vorige alinea, een opdracht van leveringen van soortgelijke voedingsmiddelen als onderwerp van de overheidsopdracht.
Minimum vereisten
In het geval van een publiekrechtelijke instantie waarvoor de producten bestemd zijn, zal de levering bewezen worden door attesten uitgereikt of afgetekend door de bevoegde overheid. Wanneer de bestemmeling een private koper is, wordt het attest opgemaakt door de koper; bij gebreke, wordt een gewone verklaring van de leverancier aanvaard.
De technische bekwaamheid van de inschrijver wordt bewezen vanaf dat de inschrijver de uitvoering, gedurende de laatste drie jaar, van drie overeenkomsten van leveringen van diëtetische producten.
De waarde van elk van deze drie overeenkomsten moet minstens volgend bedrag hebben 10.000 €
De inschrijver dient te zorgen voor een kopie van de erkenningscertificaten (kwaliteitslabels EEG) die door het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) toegekend worden voor het of de percelen, waarop hij ingaat.
De inschrijver moet in het bezit zijn van minstens één certificering, met een geldigheidstermijn die de periode van de opdracht dekt, voor het of de percelen die daarop betrekking hebben, van het type HACCP, IFS, BRC of ISO 21000/2200 of het bewijs dat de HACCP normen worden toegepast in het bedrijf.
truck tower-crane sharing