Aankondiging van een opdracht

POCT SYSTEEM IN LEASE VOOR GLUCOSE METING EN AANKOOP “OPEN” POC MIDDLEWARE

Voorwerp van deze leveringen:
POCT systeem in lease voor glucose meting bij ziekenhuis patiënten en aankoop van “open” POC-middleware via een raamovereenkomst.
Toelichting:
Lease van 45 stuks Point of Care toestellen, 45 dockingstations (POCT) en 22 kleine meters voor glucose bepalingen over een periode van 60 maanden.
Aankoop van bijhorende strips over een periode van 60 maanden.
Aankoop “open” POC middleware
Beschrijving van de opdracht:
Perceel 1 :
Het leveren, plaatsen, programmeren, in dienst stellen van hospitaalglucosemeters op drie campussen, het connecteren ervan met een POC-Middleware (zie perceel 2), alsook het geven van de opleidingen aan alle verpleegkundigen in meerdere sessies.
De inschrijvers leveren elk 1 toestel binnen de week nadat zij hun offerten indienden, zodat deze toestellen door de werkgroep kunnen geëvalueerd worden.
Perceel 2:
Het installeren, programmeren en in dienst stellen van een zo “open mogelijke” POC- middleware, die in elk geval geschikt is voor het volledige beheer van de gangbare hospitaalglucosemeters (op de Europese markt) en van de in het ziekenhuis bestaande bloedgastoestellen (Rapidpoint Siemens en ABL 825 Radiometer). Deze middleware verstuurt de resultaten naar het LIS.
Leveringsplaatsen:
Campus Rooienberg - Rooienberg 25 te 2570 Duffel
Campus Leopoldstraat - Leopoldstraat 2 te 2800 Mechelen
Campus Zwartzustersvest - Zwartzustersvest 47 te 2800 Mechelen
Vanaf najaar 2018 worden de drie campi gecentraliseerd op één site gelegen ter hoogte van de R6-Liersesesteenweg (Roosendaelveld) in Mechelen-Noord.
Verloop van deze procedure:
Voorziene publicatie 12/ 2016
Voorziene toewijzing van de opdracht 04/2017
Voorziene opstart 05-06/2017
De uitrol van de opstart zal op campus Rooienberg starten, met een vermoedelijke implementatie van 2 weken. Daarna volgt de campus Leopoldstraat met een vermoedelijke implementatie van 2 weken en daarna volgt campus Zwartzustersvest met een vermoedelijke implementatie van 2 weken.

Publicatiedatum
22-12-2016
Deadline
10-02-2017 om 09:30
Opdrachtcodes (CPV)
48180000 - Medische software
15622000 - Glucose en glucoseproducten; fructose en fructoseproducten
33696500 - Laboratoriumreagentia
38000000 - Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
48000000 - Software en informatiesystemen
Regiocodes (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Contracttype
Leveringen - Combinatie
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
EMMAUS VZW
Postadres
Edgard Tinellaan 1c, 2800 Mechelen, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Chantal Thijs

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Zie bestek

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door het enkele feit van deel te nemen aan deze gunningsprocedure, verklaren de kandidaten of inschrijvers op erewoord dat ze zich niet in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het KB plaatsing bevinden, noch dat ze zich in het uitsluitingsgeval bedoelt in artikel 57, 1, f) van de Richtlijn 2014/24/EU van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten bevinden. De bewijzen omtrent de uitsluitingsgronden van artikel 61 § 2, 1°, 2°, 5° en 6° worden door het bestuur zelf opgezocht voor de Belgische aanvragen tot deelneming. De Belgische kandidaat-inschrijver dient wel een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document
uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst bij zijn aanvraag tot deelneming te voegen, waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan. Dit attest mag ten vroegste 3 maanden voor ontvangst door het bestuur uitgereikt zijn. Dit uittreksel kan voor de Belgische inschrijvingen (rechtspersonen) gevraagd worden bij de Federale Overheidsdienst Justitie, DG RO – Dienst centraal strafregister, Waterloolaan 115, 1000 Brussel Tel +32 (0)2 552 27 48 Fax +32 (0)2 552 27 82 E-mail cjc-csr@just.fgov.be Omdat het opdrachtgevend bestuur niet bij machte is de bewijzen van de uitsluitingsgronden zelf op te zoeken in het geval van een buitenlandse inschrijving, dienen buitenlandse kandidaat-inschrijvers bij hun aanvraag tot deelneming zelf alle bewijzen omtrent de uitsluitingsgronden aan te leveren. Zodra blijkt dat een kandidaat-inschrijver zich in een toestand van uitsluiting bevindt, wordt hij uitgesloten van deelneming aan de opdracht.
Een kandidaat-inschrijver die niet RSZ-plichtig is (geen personeel, inschrijving door natuurlijke persoon, etc…), moet een verklaring op eer bijvoegen waarin hij verklaart waarom hij niet RSZ-plichtig is. Aandachtspunt: bij een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid zijn alle deelnemers hoofdelijk verbonden en ze zijn verplicht de deelnemer aan te duiden die de combinatie zal vertegenwoordigen tegenover het opdrachtgevend bestuur. Wanneer de kandidaat-inschrijver een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid betreft, moeten voor elke partner van die combinatie zonder rechtspersoonlijkheid de bovenvermelde documenten ingediend worden.

Economische en financiële draagkracht

De inschrijver moet aan zijn offerte een verklaring toevoegen betreffende de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

Perceel 1:
1) 700.000 EUR omzet op jaarbasis. U dient het omzetcijfer te vermelden voor ieder van de drie laatste beschikbare boekjaren.
2) Geen negatief eigen vermogen
3) Opgave acid ratio liquiditeit (vlottende activa t.o.v. het vreemd vermogen op korte termijn).
Deze ratio op te geven voor de laatste 3 afgesloten boekjaren.
4) Opgave ratio solvabiliteit (verhouding eigen vermogen t.o.v. totaal passief vermogen).
Deze ratio op te geven voor de laatste 3 afgesloten boekjaren.
Gevraagde gegevens voor te leggen op straffe van nietigheid.
Perceel 2:
1) 500.000 EUR omzet op jaarbasis. U dient het omzetcijfer te vermelden voor ieder van de drie laatste beschikbare boekjaren.
2) Geen negatief eigen vermogen
3) Opgave acid ratio liquiditeit (vlottende activa t.o.v. het vreemd vermogen op korte termijn).
Deze ratio op te geven voor de laatste 3 afgesloten boekjaren.
4) Opgave ratio solvabiliteit (verhouding eigen vermogen t.o.v. totaal passief vermogen).
Deze ratio op te geven voor de laatste 3 afgesloten boekjaren.
Gevraagde gegevens voor te leggen op straffe van nietigheid.

Vakbekwaamheid

* Er worden minimum 2 en maximum 5 attesten voorgelegd van goede uitvoering van een gelijkaardige levering en installatie over de periode 2013-2016.
Deze attesten zijn getekend door opdrachtgever en opdrachtnemer met vermelding van:
- Coördinaten (naam opdrachtgever, adres, contactpersoon en telefoonnummer). Een referentiecheck wordt mogelijk uitgevoerd.
- Vermelding van de bedragen (mag opgegeven worden op basis van een vork)
- Vermelding van gradatie van tevredenheid door de gebruiker tijdens de opstartfase
- Het document is duidelijk leesbaar en getypt (geen handgeschreven document)
- Het document vermeldt duidelijk over welke aankoop het gaat en is gedateerd en ondertekend door de gebruiker. Het document wordt tevens gehandtekend door de inschrijver.
Referenties die niet voldoen aan de hierboven vermelde criteria, worden niet weerhouden.
Indien een inschrijver geen referenties kan voorleggen (vb. beginnende activiteit, andere) dient de inschrijver op straffe van nietigheid een grondige motivatie te geven in de offerte.

Eventuele minimumeisen:

Perceel 1:
1. Minimum twee referentieattesten van goede uitvoering aangaande de levering en installatie van een POCT systeem met glucose strips
Deze gegevens zijn voor te leggen op straffe van nietigheid.
Perceel 2:
1. Minimum twee referentieattesten van goede uitvoering aangaande de levering en installatie van de door u voorgestelde Middleware
2. Minstens 1 referentieattest van goede uitvoering van een koppeling van de door u voorgestelde Middleware met GLIMS. (Bij voorkeur referentie uit België; anders van de ons omringende landen, of evt. Europa)
Deze gegevens zijn voor te leggen op straffe van nietigheid.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1702 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!