Aankondiging van een opdracht

Leveren van brood en gebak over de periode van maximaal 4 jaar

Leveren van brood en gebak over de periode van 2 jaar en 2x met 1 jaar verlengbaar.

Publicatiedatum
08-12-2016
Deadline
18-01-2017 om 10:30
Opdrachtcodes (CPV)
15810000 - Broodproducten, vers gebak en cake
Regiocodes (NUTS)
BE236 - Arr. Sint-Niklaas
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OCMW Lokeren
Postadres
Lepelstraat 4, 9160 Lokeren, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Kim Bosman

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

zie bestek

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door zich in te schrijven, verklaart de inschrijver zich niet in één van de uitsluitingsgevallen te bevinden zoals bepaald in art. 61 tot 66 van het KB van 15 juli 2011.

Economische en financiële draagkracht

Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet die verband houdt met de opdracht, over de laatste drie boekjaren.

Eventuele minimumeisen:

- de jaarlijkse omzet van deze opdracht mag maximaal 20% van de jaaromzet bedragen.

Vakbekwaamheid

- Een lijst met referenties van zorginstellingen.
- Een of meerdere certificaten, opgesteld door erkende officiële diensten of instituten voor kwaliteitscontrole.
- De beschrijving van de technische uitrusting en de maatregelen om de kwaliteit te waarborgen, moeten aantonen dat de inschrijver de opdracht technisch en kwalitatief aankan.
- De inschrijver bewijst dat hij aan de HACCP-normen voldoet.
- De inschrijver bewijst dat hij beschikt over een geldig autocontrolesysteem (ACS).
- Recentste FAVV autocontrole:
o Voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake voedselveiligheid;
o Voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake kwaliteit van zijn producten, waarvoor het FAVV bevoegd is;
o Voldoen aan de voorschriften inzake traceerbaarheid en het toezicht op de effectieve naleving van deze voorschriften – Een voorbeeld uit de praktijk dient te worden toegevoegd aan het dossier.
- Minimaal 95% van de artikelen moet aangeboden worden in de meetstaat om verder beoordeeld te worden.
- De inschrijver gaat ermee akkoord dat de opdrachtgever, de leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde, eventueel vergezeld van andere deskundigen, zich ter plaatse in de onderneming en in de vestiging of het bedrijf, van de technische bekwaamheid kunnen komen vergewissen.

Eventuele minimumeisen:

- bewijs te leveren dat er minstens 5 zorginstellingen met ongeveer dezelfde grootte als OCMW - AZ Lokeren beleverd worden. Van elke referentie dient de naam en de contactgegevens van de contactpersoon ter plaatse te worden opgegeven, alsook het jaarlijks bedrag dat aan middelen van droge voeding wordt geleverd.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1702 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!