Aankondiging van een wijziging

Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Vrtca Pod Gradom

Leveringen
Publicatie datum
24-06-2022
Aanbestedende overheid
VRTEC POD GRADOM | 1000 Ljubljana, SI | Nutssectoren | Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Viktorija Strajnar
Opdrachtcodes (CPV)
15000000 - Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
15800000 - Diverse voedingsmiddelen
15896000 - Diepvriesproducten
Korte inhoud
Zamrznjeni izdelki iz testa
Gunningen

Perceel 24: Zamrznjeni izdelki iz testa

Waarde
18.958,50 EUR
Bedrijven
PEKARNA PEČJAK d.o.o. | 1291 Škofljica, SI
Wijzigingen
aneks št.1 k okvirnemu sporazumu za sukcesivne nakupe in dobave živil Naročnik je izvedel javno naročilo »Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Vrtca Pod Gradom«, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 22.09.2020 pod št. objave JN005841/2020-B01 in v Uradnem listu EU dne 23.09.2020 pod št. objave 2020/S 185-446156. V sklopu 24 (zamrznjeni izdelki iz testa) je bil izbran dobavitelj Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica (v nadaljevanju: dobavitelj). Dobavitelj je aprila 2022 na naročnika naslovil dopis, v katerem ga je obvestil, da je primoran dvigniti cene v letu 2022 zaradi kontinuirane visoke rasti cen osnovnih surovin. Naročnik je na predmetni dopis odgovoril s prošnjo po predložitvi konkretnih dokazil, nakar je dobavitelj 10.05.2022 poslal navedbe o odstotkih podražitve in predračunu za sklop 24 z novimi cenami. Naročnik je dobavitelja dne 19.5.2022 pozval, naj mu pošlje konkretne podatke o strukturi cene, dokazila o cenah ob sklenitvi okvirnega sporazuma, novo kalkulacijo cene posameznega izdelka iz vsake postavke iz ponudbenega predračuna ter izračun, kolikšen je delež tveganja, ki ga pri dvigu cen nosi dobavitelj. Dobavitelj je dne 31.5.2022 naročniku poslal tabelo, iz katetre je razvidno, za koliko so se podražile cene posameznega izdelka iz ponudbena predračuna ter tudi, kolikšen delež vseh povišanj nosi izvajalec. Naročnik je preveril usklajenost navedb o povišanju cen z dokazili, ki jih je dobavitelj posredoval za posamezne kalkukativne elemente ter ugotovil, da so se cene hrane, energentov, delovne sile ter ostalih kalkulativnih elementov v obdobju po sklenitvi okvirnega sporazuma močno, nepričakovano, strmo dvignile, zaradi česar so izpolnjeni pogoji iz tretje točke prvega odstavka 95. člena ZJN-3 v zvezi z nepredvidenimi okoliščinami. Naročnik je pri preverjanju dejanskih okoliščin upošteval, da je bilo v drugem odstavku 4. členu okvirnega sporazuma določeno, na kakšen način in po kakšnem postopku se bodo cene spreminjale. Ob tem ni mogoče izključiti možnosti uporabe spremenjenih okoliščin na podlagi 3. točke prvega odstavka 95. člena ZJN-3, vendar pa ima naročnik v tem primeru na svoji strani dokazno breme dokazovanja, da so za uporabo tega izpolnjene zakonske predpostavke. Naročnik je prav tako upošteval, da zaradi dogovora iz okvirnega sporazuma celotno povišanje cen ne more bremeniti naročnika, saj je bilo z okvirnim sporazumom določeno, da del tveganja prevzame tudi dobavitelj. Na podlagi izvedenega dokaznega postopka se je naročnik lahko prepričal, da so izpolnjeni vsi pogoji iz 3. točke prvega odstavka 95. člena ZJN-3 in sicer da je sprememba potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti, sprememba pa ne spreminja splošne narave javnega naročila. V okvirnem sporazumu dogovorjen Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja v 6. členu določa, da se lahko valorizacija denarnih obveznosti, prvič izvede: 1) po preteku enega leta od sklenitve pogodbe in 2) ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen preseže 4% vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe. Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseže 4% vrednosti od zadnjega povišanja denarnih obveznosti. Povišanje denarnih obveznosti lahko znaša največ 80% povišanja indeksa cen iz prvega in drugega odstavka tega člena. Naročnik je ugotovil, da je naveden Pravilnik v celoti upoštevan, saj predlagani dvig cen izpolnjuje tudi pogoje iz omenjenega Pravilnika.
Oude waarde
18.958,50 EUR
Nieuwe waarde
22.615,00 EUR
truck tower-crane sharing