Aankondiging van een opdracht

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Горна Оряховица и второстепенните разпоредители с бюджет при Община Горна Оряховица“ по обособени позиции:

Leveringen
Publicatie datum
01-03-2022
Deadline
31-03-2022 23:59
Geraamde totale waarde
451236.57 BGN
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА | 5100 гр.Горна Оряховица, BG | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten | Гергана Стефанова Чолакова
Opdrachtcodes (CPV)
15000000 - Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
15100000 - Dierlijke producten, vlees en vleesproducten
15200000 - Toebereide en geconserveerde vis
15500000 - Zuivelproducten
15810000 - Broodproducten, vers gebak en cake
15830000 - Suiker en aanverwante producten
15897000 - Blikconserven en veldrantsoenen
Korte inhoud
Хранителните продукти са за нуждите на второстепенни разпоредители с бюджет и звена, предоставящи социални услуги в Община Горна Оряховица, както следва: Детски ясли „Зорница“ и „Еделвайс“, Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост, Дом за пълнолетни лица с физически увреждания, Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания, Домашен социален патронаж, социална услуга „Приют“ и за социална услуга „Кризисен център“, финансирана по проект №BG05M9OP001-2.029-0010-C02 „Кризисен център гр. Горна Оряховица“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
Доставките са съгласно Техническа спецификация, неразделна част към настоящото обявление.
Beschrijving percelen

Perceel 1: Обособена позиция №1 „Доставка на Хляб и хлебни изделия“

Beschrijving
Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на второстепенни разпоредители с бюджет при Община Горна Оряховица. Доставките са съгласно Техническа спецификация и КС към обособената позиция.
Looptijd
12 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15810000 - Broodproducten, vers gebak en cake
Regiocode (NUTS)
BG321 - Велико Търново
Gunningscriteria
Kwaliteit: Т "Срок за реакция, след установяване на несъответствие на доставеното със заявеното" - 55 т.
Prijs: 45т.

Perceel 2: Обособена позиция №2 „Доставка на Мляко и млечни произведения“

Beschrijving
Доставка на мляко и млечни произведения за нуждите на второстепенни разпоредители с бюджет при Община Горна Оряховица. Доставките са съгласно Техническа спецификация и КС към Обособената позиция.
Looptijd
12 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15500000 - Zuivelproducten
Regiocode (NUTS)
BG321 - Велико Търново
Gunningscriteria
Kwaliteit: Т "Срок за реакция, след установяване на несъответствие на доставеното със заявеното" - 55т.
Prijs: 45т.

Perceel 3: Обособена позиция №3 „Доставка на Захар и захарни изделия“

Beschrijving
Доставка на захар и захарни изделия за нуждите на второстепенни разпоредители с бюджет при Община Горна Оряховица. Доставките са съгласно Техническа спецификация и КС към Обособената позиция.
Looptijd
12 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15830000 - Suiker en aanverwante producten
Regiocode (NUTS)
BG321 - Велико Търново
Gunningscriteria
Kwaliteit: Т "Срок за реакция, след установяване на несъответствие на доставеното със заявеното" - 55т.
Prijs: 45т.

Perceel 4: Обособена позиция №4 „Доставка на Месо и месни продукти“

Beschrijving
Доставка на месо и месни продукти за нуждите на второстепенни разпоредители с бюджет при Община Горна Оряховица. Доставките са съгласно Техническа спецификация и КС към обособената позиция.
Looptijd
12 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15100000 - Dierlijke producten, vlees en vleesproducten
Regiocode (NUTS)
BG321 - Велико Търново
Gunningscriteria
Kwaliteit: Т "Срок за реакция, след установяване на несъответствие на доставеното със заявеното" - 55т.
Prijs: 45т.

Perceel 5: Обособена позиция №5 „Доставка на Риба и рибни продукти“

Beschrijving
Доставка на риба и рибни продукти за нуждите на второстепенни разпоредители с бюджет при Община Горна Оряховица. Доставките са съгласно Техническа спецификация и КС към обособената позиция.
Looptijd
12 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15200000 - Toebereide en geconserveerde vis
Regiocode (NUTS)
BG321 - Велико Търново
Gunningscriteria
Kwaliteit: Т "Срок за реакция, след установяване на несъответствие на доставеното със заявеното" - 55т.
Prijs: 45т.

Perceel 6: Обособена позиция №6 „Доставка на Консерви“

Beschrijving
Доставка на консерви за нуждите на второстепенни разпоредители с бюджет при Община Горна Оряховица. Доставките са съгласно Техническа спецификация и КС към обособената позиция.
Looptijd
12 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15897000 - Blikconserven en veldrantsoenen
Regiocode (NUTS)
BG321 - Велико Търново
Gunningscriteria
Kwaliteit: Т "Срок за реакция, след установяване на несъответствие на доставеното със заявеното" - 55т.
Prijs: 45т.
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Взложителят не поставя изискване за икономическо и финансово състояние.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Участниците, следва да разполагат със собствено/наето/или придобито по друг начин специализирано транспортно средство, отговарящо на санитарно – хигиенните изисквания за доставка на хранителни продукти с Удостоверение, издадено от съответната ОДБХ, за съответната обособена позиция.
Minimum vereisten
Участниците декларират в ЕЕДОП наличието на минимум едно транспортно средство, което трябва да е регистрирано за групата хранителни продукти, които ще се доставят по съответната обособена позиция, като се посочи марка, модел и регистрационен номер.
Доказаване:
При сключване на договор с избрания за изпълнител по съответната обособена позиция, се представя декларация с декларираните превозни средства, придружена от доказателства за основанието на което се използват и съответната им регистрация, съгласно изискванията на Възложителя.
truck tower-crane sharing