Aankondiging van een opdracht

Levering van voedingsproducten uit de biologische en eerlijke landbouw.

Leveringen
Publicatie datum
23-06-2017
Deadline
13-09-2017 23:59
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Andere
Aanbestedende overheid
Elsene | 1050 Brussel, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
15000000 - Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
Korte inhoud
De opdracht is een overheidsopdracht voor leveringen betreffende de levering van voedingsproducten uit de biologische en eerlijke landbouw.
Bestaande uit 2 percelen, genummerd van 1 tot 2: Perceel 1: Producten uit de biologische landbouw
Perceel 2: Eerlijke producten
De inschrijver mag een offerte indienen voor één, meerdere of zelfs alle percelen.
De aanbestedende overheid verstaat onder duurzame voeding: gezonde en evenwichtige voeding die een beperkte impact op het milieu heeft en die met respect voor het ethische en sociale aspect wordt geproduceerd en afgezet. Dit begrip wordt nader gedefinieerd in de technische bepalingen van de opdracht.
Beschrijving percelen

Perceel 1: Perceel 1: Producten uit de biologische landbouw

Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15000000 - Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 2: Perceel 2: Eerlijke producten

Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15000000 - Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
CRITERIUM:
De technische bekwaamheid van de inschrijver wordt aangetoond aan de hand van een lijst van de voornaamste leveringen gedurende de afgelopen drie jaar, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instantie waarvoor ze bestemd waren.
IN TE DIENEN DOCUMENT:
De leveringen worden aangetoond door:
• de lijst van de voornaamste leveringen die de afgelopen drie jaar werden verricht met vermelding van het bedrag, de datum en de bestemmeling.
• minstens één attest dat de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, een attest van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier waaruit blijkt dat hij het vereiste niveau bereikt. De leveringen kunnen worden aangetoond door een of meer attesten die samen aan het vereiste niveau voldoen.
Minimum vereisten
VEREIST NIVEAU:
De ervaring van de inschrijver wordt aangetoond aan de hand van de lijst van de voornaamste leveringen die de afgelopen drie jaar werden verricht, met minstens één referentie naar een gelijkaardige levering afhankelijk van het perceel waarvoor hij een offerte indient.
1. VOOR PERCEEL 1: de levering van producten uit de biologische landbouw over een doorlopende periode van één jaar voor een minimaal bedrag van 30.000,00 EUR btwi;
2. VOOR PERCEEL 2: de levering van eerlijke producten over een doorlopende periode van één jaar voor een minimaal bedrag van 10.000,00 EUR btwi;
Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

Economische en financiële draagkracht

VOOR PERCEEL 1:
/ !\ Het bewijs dat de producten aan de eisen van de biologische teelt voldoen* moet worden aangebracht op de leveringsbon en op het product door middel van een erkend certificaat of elk ander passend bewijsmiddel.
VOOR PERCEEL 2: Het bewijs dat de producten voldoen aan de internationale criteria* van eerlijke handel moet worden aangebracht op de leveringsbon en op het product door middel van een erkend certificaat of elk ander passend bewijsmiddel.
truck tower-crane sharing