Aankondiging van een wijziging

„Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода“ по обособени позиции

Leveringen
Publicatie datum
24-06-2022
Aanbestedende overheid
ДП Фонд затворно дело | 1309 София, BG | Nutssectoren | Елица Станчева
Opdrachtcodes (CPV)
15000000 - Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
Korte inhoud
В техническата спецификация към документацията са описани видовете храни и напитки, разделени в 8 групи:
— група 1 — 359 472 броя, 17 988 кг, 21 338 кутии, 3 424 опаковки,
— група 2 — 92 940 броя, 5 936 кг, 912 стека,
— група 3 — 50 418 кг,
— група 4 — 17 861 броя, 86 кг, 179 пакета,
— група 5 — 906 броя, 5 702 връзки, 57 657 кг,
— група 6 — 472 096 броя, 7 322 кутии,
— група 7 — 380 861 броя, 18 962 кг,
— група 8 — 2 518 кг.
Gunningen

Perceel 4: Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода за нуждите на териториалните поделения Враца, Плевен, Ловеч и Белене на ДПФЗД

Waarde
2.222.810,00 BGN
Bedrijven
Панда-И.П. ЕООД | 1000 София, BG
Wijzigingen
На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чл. 2.4. от Договор № 1-4209-119/ 31.10.2019 г. се сключи Допълнително споразумение № 1-4209-694/17.06.2022 г. за следното: 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва периодични доставки на храни и хранителни продукти при условията на Договора с допълнителна обща прогнозна стойност от 1 111 153 лв. без ДДС или 1 333 383,60 лв. с ДДС; 2. Доставките по допълнително споразумение ще се извършват до настъпване на едно от посочените по-долу условия (което настъпи първо): - Изтичане на 12 месеца от сключване на допълнителното споразумение; - Изчерпване на стойността по опцията; - Сключване на договор за възлагане на обществена поръчка с аналогичен предмет по реда на ЗОП. Всички останали клаузи на Договор № 1-4209-119/31.10.2019 г. и приложенията към него остават непроменени.
Oude waarde
3.334.215,00 BGN
Nieuwe waarde
4.445.368,00 BGN
truck tower-crane sharing