Rectificatie

Opdracht voor het vervangen van neonverlichting in het Huis van de Vlaamse volksvertegenwoordigers

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Vlaams Parlement
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Leuvenseweg 86
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Van de Spiegle Kris
Telefoon
+32 25524023
E-mail
Aanbestedingen@vlaamsparlement.be
Fax
+32 25524541

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vlaamsparlement.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=293805

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Opdracht voor het vervangen van neonverlichting in het Huis van de Vlaamse volksvertegenwoordigers

Referentienummer: Vlaams Parlement-T013_002-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 31519200 - Neonlampen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht is een overheidsopdracht voor leveringen en betreft het vervangen van neonverlichting in het Huis van de Vlaamse volksvertegenwoordigers.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

08-02-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-500596

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 008-013129

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 10-01-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Addendum vragen en antwoorden

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1252 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!