Aankondiging van een opdracht

Furnizare Produse Agroalimentare: antricot de vită fără os în stare termică „refrigerată”, antricot de vită fără os în stare termică „congelată”, vrăbioară de vită fără os în stare termică „refrigerată”, vrăbioară de vită fără os în stare termică „congelată”, aripioare de pui refrigerate, aripioare de pui în stare termică „congelată”, pulpă de porc în stare termi... detalii pe www.e-licitatie.ro

Leveringen
Publicatie datum
23-09-2021
Deadline
05-10-2021 15:00
Geraamde totale waarde
1305200.50 RON
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Ministerul Apararii Nationale - U.M. 02022 Constanta | 900371 Constanta, RO | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen | Defensie | Diaconu Alexandra
Opdrachtcodes (CPV)
15111100 - Rundvlees
15112000 - Pluimvee
15112100 - Vers gevogelte
15113000 - Varkensvlees
15211000 - Visfilets
Korte inhoud
2. 2. Produse Agroalimentare: antricot de vită fără os în stare termică „refrigerată”, antricot de vită fără os în stare termică „congelată”, vrăbioară de vită fără os în stare termică „refrigerată”, vrăbioară de vită fără os în stare termică „congelată”, aripioare de pui refrigerate, aripioare de pui în stare termică „congelată”, pulpă de porc în stare termică „congelată”, spinări de pasăre refrigerate, spinări de pasăre în stare termică „congelată”, file de pește proaspăt - crap românesc, file de pește proaspăt - somon, pentru unităţile militare din Forţele Navale.
Autoritatea contractantă va răspunde la orice solicitare de clarificări sau informaţii privind documentaţia de atribuire în a 11-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
Beschrijving percelen

Perceel 1: Vrăbioară de vită fără os refrigerată

Beschrijving
Furnizare Vrăbioară de vită fără os refrigerată, acord cadru: minim 16.000 kg, maxim 17.460 kg, contract subsecvent minim 1.600 kg, maxim 10.143 kg.
Looptijd
11 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15111100 - Rundvlees
Regiocode (NUTS)
RO223 - Constanţa
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 2: Pulpă de porc cu os congelată

Beschrijving
Furnizare Pulpă de porc cu os congelată, acord cadru: minim 330 kg, maxim 456 kg, contract subsecvent minim 30 kg, maxim 238 kg.
Looptijd
11 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15113000 - Varkensvlees
Regiocode (NUTS)
RO223 - Constanţa
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 3: Aripioare de pui refrigerate

Beschrijving
Furnizare Aripioare de pui refrigerate, acord cadru: minim 3.300 kg, maxim 3.644 kg, contract subsecvent minim 330 kg, maxim 2.119 kg.
Looptijd
11 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15112100 - Vers gevogelte
Regiocode (NUTS)
RO223 - Constanţa
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 4: File de pește proaspăt – crap românesc

Beschrijving
Furnizare File de pește proaspăt – crap românesc, acord cadru: minim 1.400 kg, maxim 1.747 kg, contract subsecvent minim 350 kg, maxim 1.600 kg.
Looptijd
11 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15211000 - Visfilets
Regiocode (NUTS)
RO223 - Constanţa
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 5: Aripioare de pui congelate

Beschrijving
Furnizare Aripioare de pui congelate, acord cadru: minim 440 kg, maxim 587 kg, contract subsecvent minim 40 kg, maxim 304 kg
Looptijd
11 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15112000 - Pluimvee
Regiocode (NUTS)
RO223 - Constanţa
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 6: File de pește proaspăt - somon

Beschrijving
Furnizare File de pește proaspăt - somon, acord cadru: minim 1.800 kg, maxim 2.170 kg, contract subsecvent minim 600 kg, maxim 2.000 kg.
Looptijd
11 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15211000 - Visfilets
Regiocode (NUTS)
RO223 - Constanţa
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 7: Antricot de vită fără os refrigerat

Beschrijving
Furnizare Antricot de vită fără os refrigerat, acord cadru: minim 14.100 kg, maxim 15.000 kg, contract subsecvent minim 1.410 kg, maxim 8.685 kg.
Looptijd
11 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15111100 - Rundvlees
Regiocode (NUTS)
RO223 - Constanţa
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 8: Antricot de vită fără os congelat

Beschrijving
Furnizare Antricot de vită fără os congelat, acord cadru: minim 2,090 kg, maxim 2.837 kg, contract subsecvent minim 190 kg, maxim 1.425 kg.
Looptijd
11 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15111100 - Rundvlees
Regiocode (NUTS)
RO223 - Constanţa
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 9: Spinări de pasăre congelate

Beschrijving
Furnizare Spinări de pasăre congelate, acord cadru: minim 220 kg, maxim 268 kg, contract subsecvent minim 20 kg, maxim 144 kg.
Looptijd
11 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15112000 - Pluimvee
Regiocode (NUTS)
RO223 - Constanţa
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 10: Spinări de pasăre refrigerate

Beschrijving
Furnizare Spinări de pasăre refrigerate, acord cadru: minim 2.500 kg, maxim 2.822 kg, contract subsecvent minim 250 kg, maxim 1.632 kg.
Looptijd
11 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15112100 - Vers gevogelte
Regiocode (NUTS)
RO223 - Constanţa
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 11: Vrăbioară de vită fără os congelată

Beschrijving
Furnizare Vrăbioară de vită fără os congelată, acord cadru: minim 2.090 kg, maxim 2.842 kg, contract subsecvent minim 190 kg, maxim 1.430 kg.
Looptijd
11 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15111100 - Rundvlees
Regiocode (NUTS)
RO223 - Constanţa
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Loturile: 1,10,11,2,3,4,5,6,7,8,9Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatExperienţa similară, din care sa rezulte ca ofertantul a furnizat în ultimii 3 ani produse similare cu cele care fac obiectul acordului cadru, în valoare cumulată egală sau mai mare decât: - 22.249,50 lei - pentru lotul 1 – Aripioare de pui refrigerate; - 7.344,00 lei - pentru lotul 2 – Spinări de pasăre refrigerate;- 3.192,00 lei - pentru lotul 3 – Aripioare de pui congelate ;- 648 lei - pentru lotul 4 –Spinări de pasăre congelate;- 3.094,00 lei - pentru lotul 5 – Pulpă de porc cu os congelată;- 273.861,00 lei - pentru lotul 6 – Vrăbioară de vită fără os refrigerată;- 234.495,00 lei - pentru lotul 7 – Antricot de vită fără os refrigerat;- 37.895,00 lei - pentru lotul 8 – Vrăbioară de vită fără os congelată;- 37.762,50 lei - pentru lotul 9 – Antricot de vită fără os congelat;- 124.000,00 lei - pentru lotul 10 – File de pește proaspăt - somon;- 72.800,00 lei - pentru lotul 11 – File de pește proaspăt – crap românesc, la nivelul unui contract sau a mai multor contracte.-În cazul în care ofertantul apelează la terţi susţinători, aceştia au obligaţia de a completa DUAE distinct.- În cazul unui grup de operatori economici care depun ofertă comună, cerinţa minimă privind experienţa similară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Pentru confirmarea livrărilor de produse declarate ca experienţă similară, ofertantul are obligaţia de a prezenta recomandări/ acte constatatoare/ certificate/alte documente edificatoare emise sau contrasemnate de beneficiari. Note: - Conversia valorilor se va face la cursul mediu anual lei/valută comunicat de BNR pentru anul 2021 se va lua în considerare cursul de referinţă comunicat de BNR din ziua publicării anunţului de participare.- Numărul de ani solicitaţi în vederea demonstrării experienţei similare se va calcula prin raportare la data limită de depunere a ofertelor, stabilită iniţial (prin anunţul de participare), chiar dacă ulterior iniţierii procedurii autoritatea contractantă va decala această dată.
Loturile: 1,10,11,2,3,4,5,6,7,8,9Proportia de subcontractareDacă ofertantul apelează la subcontractanţi şi utilizează capacităţile subcontractantului/ subcontractanţilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanţi, completat şi semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceştia.Acordul de subcontractare se depune odată cu DUAE.
Minimum vereisten
Completarea DUAE cu următoarele informaţii: numărul şi data contractelor invocate drept experienţă similară, valoarea, beneficiarul, alte documente din care să rezulte modul de îndeplinire a cerinţei.- Completarea DUAE distinctTerţul/terţii susţinători vor completa DUAE cu informaţii privind nivelul lor de experienţă, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susţinerii acordate.- Completarea DUAE distinctDocumentele justificative care fac dovada îndeplinirii celor asumate prin DUAE se vor prezenta la solicitarea autorităţii contractante, numai de către ofertanţii clasaţi pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Pentru confirmarea livrărilor de produse declarate ca experienţă similară, ofertantul are obligaţia de a prezenta recomandări/ acte constatatoare/ certificate/alte documente edificatoare emise sau contrasemnate de beneficiari, din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: denumirea produselor livrate, cantităţi sau valori, perioade de livrare şi modul de îndeplinire a livrărilor respectiveNumărul de ani solicitaţi în vederea demonstrării experienţei similare se va calcula prin raportare la data limită de depunere a ofertelor, stabilită iniţial (prin anunţul de participare), chiar dacă ulterior iniţierii procedurii autoritatea contractantă va decala această dată.
Completarea DUAESubcontractanţii precizează informaţiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinesc menţionând numărul şi data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare.Acordul de subcontractare se depune odată cu DUAE.Notă: Documentele justificative care fac dovada îndeplinirii cerinţei se vor prezenta la solicitarea autorităţii contractante, numai de către ofertanţii clasaţi pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
truck tower-crane sharing