Aankondiging van een gegunde opdracht

Patiënten - en personeelsvoeding ZNA Middelheim

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) VZW
Nationaal identificatienummer
ZNA
Postadres
Leopoldstraat 26
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Kim Sels
Telefoon
+32 32177467
E-mail
kim.sels@zna.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.zna.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   Ziekenhuis

I.5) Hoofdactiviteit

Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Patiënten - en personeelsvoeding ZNA Middelheim

Referentienummer:   2017/468

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   15894220 - Ziekenhuismaaltijden

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   7.533.594,79

Munt:   EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   55300000, 55321000, 55521100 - `lookup_from_cpv(55300000, 55321000, 55521100)` not found

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE211 - Arr. Antwerpen

Voornaamste plaats van uitvoering:   ZNA Middelheim, Lindendreef 1, B-2020 Antwerpen., Lindendreef 1 te 2020 Antwerpen

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Voorwerp van deze diensten: Patiënten - en personeelsvoeding ZNA site Middelheim en personeelsvoeding Erasmus
Plaats van dienstverlening: ZNA
De opdracht bestaat uit 4 onderdelen:
1. Patiëntenvoeding voor de instellingen op site Middelheim (Algemeen Ziekenhuis Middelheim, Paola Kinderziekenhuis, UKJA): standaard maaltijden volgens menu en aanvullende voedingsmiddelen
2. Uitbating van de personeelsrefter op site Middelheim en Erasmus
3. Levering van voeding en dranken voor de zorgafdelingen, incl. beheer van de software voor processen voor het bestellen, ontvangen en facturatie van goederen op site Middelheim
4. Catering voor vergaderingen, evenementen, zorgafdelingen, incl. beheer van de software voor processen van bestellen, ontvangen en facturatie van goederen op beide sites. Uitbating bezoekers shop op site Erasmus.
Meer details van de onderdelen: zie III.Technische bepalingen en bijlages.
ZNA ziet er op toe dat deze opdracht wordt uitgevoerd met inachtname van de anti-discriminatiewetgeving.
Gezien de steeds groeiende en wijzigende omstandigheden die de uitbating van een ziekenhuis met zich meebrengt is het mogelijk dat tijdens de looptijd van het dossier wijzigingen dienen te worden aangebracht. Vb. uitbreiden van een site maar mogelijks ook sluiten van een site, eventueel daaraan verbonden een andere manier van beleving of levering. De aanpassingen gebeuren in overleg tussen de partijen.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit  / Weging:   30

Kwaliteitscriterium - Naam:   Technische specificaties van producten  / Weging:   10

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit aanbod  / Weging:   2

Kwaliteitscriterium - Naam:   Plan van aanpak  / Weging:   4

Kwaliteitscriterium - Naam:   Software  / Weging:   3

Kwaliteitscriterium - Naam:   Plan van aanpak  / Weging:   3

Kwaliteitscriterium - Naam:   Aanbod  / Weging:   3

Kwaliteitscriterium - Naam:   Bezoekersruimte Erasmus  / Weging:   2

Kostencriterium - Naam:   Prijs  / Weging:   35

Kostencriterium - Naam:   Prijs aanbod  / Weging:   4

Kostencriterium - Naam:   Aanbod & prijs  / Weging:   4

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2018/S 186-420339

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   2017/468

Perceel nr.:   1

Benaming:   Patiënten - en personeelsvoeding ZNA Middelheim

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 1

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

06-02-2019

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   1

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Sodexo Belgium NV
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Pleinlaan 15
Plaats
Brussel
NUTS-code
BE
Postcode
1050
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 26791211
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
https://be.sodexo.com/nl/home/qui-sommes-nous/notre-identite.html
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   7.533.594,79 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen
Postadres
-
Plaats
nvt
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

07-02-2019

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1739 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!