Aankondiging van een gegunde opdracht

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Горна Оряховица и второстепенните разпоредители с бюджет“ по обособени позиции: Обособена позиция №3 „Доставка на Захар и захарни изделия“

Leveringen
Publicatie datum
27-06-2022
Waarde
23.187,19 BGN
Aanbestedende overheid
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА | 5100 гр.Горна Оряховица, BG | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten | Гергана Стефанова Чолакова
Opdrachtcodes (CPV)
15000000 - Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
15830000 - Suiker en aanverwante producten
Korte inhoud
Хранителните продукти са за нуждите на второстепенни разпоредители с бюджет и звена, предоставящи социални услуги в Община Горна Оряховица, както следва: Детски ясли „Зорница“ и „Еделвайс“, Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост, Дом за пълнолетни лица с физически увреждания, Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания, Домашен социален патронаж, социална услуга „Приют“ и за социална услуга „Кризисен център“, финансирана по проект №BG05M9OP001-2.029-0010-C02 „Кризисен център гр. Горна Оряховица“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
Доставките са съгласно Техническа спецификация, неразделна част към настоящите указания.
Gunningen

Perceel 3: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Горна Оряховица и второстепенните разпоредители с бюджет при Община Горна Оряховица“ по следните обособени позиции: Обособена позиция №3 „Доставка

Aantal inschrijvingen
1
Waarde
23.187,19 BGN
Bedrijven
СТЕЛИ 777 ЕООД | 5100 гр. Горна Оряховица, BG
truck tower-crane sharing