Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Aankoop en levering van vlees voor het WZC Releghem - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Leveringen
Publicatie datum
25-09-2020
Deadline
22-10-2020 11:00
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Aanbestedende overheid
OCMW Zemst | 1980 ZEMST, BE | Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau | Sociale bescherming | Mevrouw Nathalie Swinnen
Opdrachtcodes (CPV)
15110000 - Vlees
Korte inhoud
Aankoop en levering van vlees voor het WZC Releghem
Beschrijving
Beschrijving
Aankoop en levering van vlees voor het WZC Releghem
Looptijd
12 maanden
Regiocode (NUTS)
BE24 - Prov. Vlaams-Brabant
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
1. Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.
2. Een afschrift van de actieve erkenning/toelating en actieve autocontrolestatus afgeleverd door het federaal Agentschap voor de Veiligheid in de Voedselketen (FAVV).
Minimum vereisten
1. Minimum 3 referenties waarvan minstens 2 voor de levering aan een Woonzorgcentrum.
2. Geen
truck tower-crane sharing