Aankondiging van een opdracht

Levering van droge voeding en aanverwanten.

Leveringen
Publicatie datum
12-09-2020
Deadline
19-10-2020 11:00
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
FSMA | 1000 BRUSSEL, BE | Publiekrechtelijke instelling | Monsieur Egwin Schoolmeesters
Opdrachtcodes (CPV)
15890000 - Diverse voedingsmiddelen en droge waren
Korte inhoud
Levering van droge voeding en aanverwanten.
Beschrijving
Beschrijving
Levering van droge voeding en aanverwanten.
Looptijd
48 maanden
Regiocode (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Gunningscriteria
Prijs: 50
Kwaliteit: Breedte van het gamma - 25
Kwaliteit: Service en flexibiliteit - 15
Kwaliteit: De duurzaamheid van uw onderneming - 10
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. De laatste twee jaarverslagen en jaarrekeningen (balans en resultatenrekeningen) worden bijgevoegd, uitgezonderd voor de Belgische ondernemingen die deze jaarlijks neerleggen bij de Nationale Bank van België.
Volgende ratio's zullen onderzocht worden en dienen minstens de waarde tussen haakjes te bereiken: solvabiliteit (> 20%), liquiditeit (> 1), eigen vermogen (positief), bedrijfskapitaal (positief) en overgedragen verlies (lager dan 50% van kapitaal + reserves).
De firma's die niet aan minstens 3 van deze ratio's voldoen zullen van ambtswege niet weerhouden worden.
2. De ondernemer voegt een verklaring toe van zijn totale omzet over ten hoogste de laatste
drie beschikbare boekjaren (afhankelijk van de oprichtingsdatum of de datum waarop de kandidaat of inschrijver met zijn activiteit is begonnen), als deze omzetcijfers beschikbaar zijn.
Minimum vereisten
2. De minimum jaaromzet bedraagt EUR 500.000,00 voor de drie laatste boekjaren.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. Zie Bestek.
Minimum vereisten
1. Zie Bestek.
truck tower-crane sharing