Rectificatie

Afsluiten van een polis “Alle risico’s brand” en “Alle risico’s elektronica” voor het Havenbedrijf Antwerpen.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Havenbedrijf Antwerpen
Nationaal identificatienummer
HA
Postadres
Zaha Hadidplein 1
Plaats
Antwerpen
Postcode
2030
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
procurement@portofantwerp.com
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.portofantwerp.com

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Afsluiten van een polis “Alle risico’s brand” en “Alle risico’s elektronica” voor het Havenbedrijf Antwerpen.

Referentienummer: B10657

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66515100 - Brandverzekeringen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Oproep tot kandidaatstelling. Afsluiten van een verzekeringspolis “Alle Risico’s Brand” en “Alle Risico’s Elektronica” voor het Havenbedrijf Antwerpen en haar filialen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

23-07-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-520322

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 12-07-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Aan de begeleidende documenten wordt het document ( selectieleidraad.PDF) toegevoegd. Geïnteresseerde firma’s dienen hun kandidatuurstelling in. Enkel rechtstreekse kandidaturen van verzekeraars die over de nodige erkenning beschikken om in België de betrokken verzekering aan te bieden, cfr de wet betreffende verzekeringen van 4 april 2014 en de wet van 09 juli 1975 (controle der Verzekeringsondernemingen) zullen weerhouden worden. Kandidaturen van, via of met agenten, tussenpersonen, makelaars of consulenten worden niet weerhouden.