Aankondiging van een opdracht

Overheidsopdracht voor de levering van de volgende voedingsmiddelen: vlees, gevogelte, fijne vleeswaren en afgeleiden voor de vereniging Wolu Facilities

Leveringen
Publicatie datum
18-09-2020
Deadline
19-10-2020 14:00
Geraamde totale waarde
75000.00 EUR
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Aanbestedende overheid
Wolu-Facilities - Vereniging onderworpen aan de Wet van 8 juli 1976 | 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Sociale bescherming
Opdrachtcodes (CPV)
15100000 - Dierlijke producten, vlees en vleesproducten
Korte inhoud
Deze overheidsopdracht is een overheidsopdracht voor de levering van de volgende voedingsmiddelen: vlees, gevogelte, fijne vleeswaren en afgeleiden voor de vereniging Wolu Facilities. Deze voedingsmiddelen zijn bestemd voor de horeca-activiteiten van de vereniging Wolu Facilities, en in het bijzonder voor de bewoners van het Sint-Lambrechtstehuis en de patiënten van het geriatrische revalidatiecentrum
Beschrijving
Beschrijving
Deze overheidsopdracht is een overheidsopdracht voor de levering van de volgende voedingsmiddelen: vlees, gevogelte, fijne vleeswaren en afgeleiden voor de vereniging Wolu Facilities. Deze voedingsmiddelen zijn bestemd voor de horeca-activiteiten van de vereniging Wolu Facilities, en in het bijzonder voor de bewoners van het Sint-Lambrechtstehuis en de patiënten van het geriatrische revalidatiecentrum
Looptijd
24 maanden
Regiocode (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Gunningscriteria
Prijs: 35
Kwaliteit: Kwaliteit van de voorgestelde waren - 25
Kwaliteit: Duurzaamheid en MVO - 15
Kwaliteit: Systeem van kwaliteitscontrole - 10
Kwaliteit: Noodgevallen - 5
Kwaliteit: E-diensten - 5
Kwaliteit: Keuken in noodgevallen - 5
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de inschrijver zijn activiteiten begonnen is, voor zover deze omzetcijfers beschikbaar zijn.
Minimum vereisten
Jaarlijkse minima(a)l(e) niveau(s) BTW excl.:
Globale omzet: 400.000 €
Omzet voor de activiteitensector: 250.000 €

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
De technische bekwaamheid van de inschrijver zal worden aangetoond aan de hand van een lijst van de voornaamste gelijkaardige leveringsopdrachten die gedurende de afgelopen drie kalenderjaren voorafgaand aan deze opdracht werden verricht, met daarbij het bedrag, de datum en de bestemmeling (publiek of privé).
Wordt als "gelijkaardig" beschouwd, een opdracht voor leveringen van vlees, gevogelte, fijne vleeswaren en afgeleiden.
Indien de bestemmeling een publiekrechtelijke instantie is, wordt de levering bewezen door attesten uitgereikt of afgetekend door de bevoegde overheid. Wanneer de bestemmeling een private koper is, wordt het attest opgemaakt door de koper; bij gebrek hieraan wordt een gewone verklaring van de leverancier aanvaard.
De technische draagkracht van de inschrijver is bewezen wanneer de inschrijver in staat is om attesten voor te leggen van de uitvoering, gedurende de drie laatste kalenderjaren, van drie leveringscontracten van vlees, gevogelte, fijne vleeswaren en afgeleiden.
Minimum vereisten
De waarde van elk van die drie contracten is hoger dan of gelijk aan:
120.000 € excl. BTW
truck tower-crane sharing