Aankondiging van een opdracht

Lapte ultrapasteurizat (UHT) de vacă; brânză telemea maturată de oaie; brânză telemea maturată de vacă; caşcaval; iaurt; unt proaspăt în pachete a 200-300 grame; unt proaspăt porţionat, ouă de găină

Leveringen
Publicatie datum
02-04-2021
Deadline
21-04-2021 15:00
Geraamde totale waarde
1775678.80 RON
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Ministerul Apărării Naționale – UM 02022 Constanța | 900371 Constanța, RO | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen | Defensie | Octavian Pătrașcu
Opdrachtcodes (CPV)
03142500 - Eieren
15511210 - UHT-melk
15530000 - Boter
15541000 - Tafelkaas
15544000 - Harde kaas
15551300 - Yoghurt
Korte inhoud
Furnizare lapte ultrapasteurizat (UHT) de vacă; brânză telemea maturată de oaie; brânză telemea maturată de vacă; caşcaval; iaurt; unt proaspăt în pachete a 200-300 grame; unt proaspăt porţionat, ouă de găină, in perioada 1.7.2021-30.6.2022, pentru unităţile militare din Forţele Navale.
Autoritatea contractantă va răspunde la orice solicitare de clarificări sau informaţii privind documentaţia de atribuire în a 10-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, într-o perioada care nu depăşeşte cinci zile lucrătoare de la primirea acestora.
Beschrijving percelen

Perceel 1: Oua de gaina

Beschrijving
Furnizare Ouă de găină, acord cadru: minim 704760 buc., maxim 724960 buc., contract subsecvent minim 58730 buc., maxim 372530 buc.
Looptijd
12 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
03142500 - Eieren
Regiocode (NUTS)
RO223 - Constanţa
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 2: Unt proaspăt în pachete a 200 g - 300 g

Beschrijving
Furnizare Unt proaspăt în pachete a 200 g - 300 g, acord cadru: minim 2700 kg, maxim 2875 kg, contract subsecvent minim 225 kg, maxim 1505 kg.
Looptijd
12 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15530000 - Boter
Regiocode (NUTS)
RO223 - Constanţa
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 3: Brânză telemea maturată de vaca

Beschrijving
Furnizare Brânză telemea maturată de vaca, acord cadru: minim 12000 kg, maxim 12340 kg, contract subsecvent minim 1000 kg, maxim 6270 kg.
Looptijd
12 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15541000 - Tafelkaas
Regiocode (NUTS)
RO223 - Constanţa
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 4: Lapte ultrapasteurizat UHT de vaca

Beschrijving
Furnizare Lapte ultrapasteurizat (UHT) de vacă, acord cadru: minim 100080 litri, maxim 103065 litri, contract subsecvent minim 8340 litri, maxim 53025 litri.
Looptijd
12 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15511210 - UHT-melk
Regiocode (NUTS)
RO223 - Constanţa
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 5: Brânză telemea maturată de oaie

Beschrijving
Furnizare Brânză telemea maturată de oaie, acord cadru: minim 5640 kg, maxim 5765 kg, contract subsecvent minim 470 kg, maxim 2940 kg.
Looptijd
12 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15541000 - Tafelkaas
Regiocode (NUTS)
RO223 - Constanţa
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 6: Cascaval

Beschrijving
Furnizare Caşcaval, acord cadru: minim 25080 kg, maxim 25890 kg, contract subsecvent minim 2090 kg, maxim 13295 kg.
Looptijd
12 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15544000 - Harde kaas
Regiocode (NUTS)
RO223 - Constanţa
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 7: Unt proaspăt porţionat

Beschrijving
Furnizare Unt proaspăt porţionat, acord cadru: minim 7800 kg, maxim 8190 kg, contract subsecvent minim 650 kg, maxim 4180 kg.
Looptijd
12 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15530000 - Boter
Regiocode (NUTS)
RO223 - Constanţa
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 8: Iaurt

Beschrijving
Furnizare Iaurt, acord cadru: minim 22080 kg, maxim 23405 kg, contract subsecvent minim 1840 kg, maxim 12325 kg.
Looptijd
12 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15551300 - Yoghurt
Regiocode (NUTS)
RO223 - Constanţa
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Loturile: 1,2,3,4,5,6,7,8 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Experienţa similară, din care sa rezulte ca ofertantul a furnizat în ultimii 3 ani produse similare cu cele care fac obiectul acordului cadru, în valoare cumulată egală sau mai mare decât: - 83.453,70 RON - pentru lotul 1 - Brânză telemea maturată de vaca; - 53.508,00 RON - pentru lotul 2 - Brânză telemea maturată de oaie; - 234.124,95 RON - pentru lotul 3 - Caşcaval - 180.285,00 RON - pentru lotul 4 - Lapte ultrapasteurizat (UHT) de vacă - 107.008,00 RON - pentru lotul 5 - Unt proaspăt porţionat - 35.758,80 RON - pentru lotul 6 - Unt proaspăt în pachete a 200 g - 300 g - 50.532,50 RON - pentru lotul 7 – Iaurt - 167.638,50 RON - pentru lotul 8 – Ouă de găină, la nivelul unui contract sau a mai multor contracte. În cazul în care ofertantul apelează la terţi susţinători, aceştia au obligaţia de a completa DUAE distinct. În cazul unui grup de operatori economici care depun ofertă comună, cerinţa minimă privind experienţa similară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Pentru confirmarea livrărilor de produse declarate ca experienţă similară, ofertantul are obligaţia de a prezenta recomandări/ acte constatatoare/ certificate/alte documente edificatoare emise sau contrasemnate de beneficiari. Note: - Conversia valorilor se va face la cursul mediu anual lei/valută comunicat de BNR. Pentru anul 2021 se va lua în considerare cursul de referinţă comunicat de BNR din ziua publicării anunţului de participare. - Numărul de ani solicitaţi în vederea demonstrării experienţei similare se va calcula prin raportare la data limită de depunere a ofertelor, stabilită iniţial (prin anunţul de participare), chiar dacă ulterior iniţierii procedurii autoritatea contractantă va decala această dată
Loturile: 1,2,3,4,5,6,7,8 Proportia de subcontractare Dacă ofertantul apelează la subcontractanţi şi utilizează capacităţile subcontractantului/ subcontractanţilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanţi, completat şi semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceştia. Acordul de subcontractare se depune odată cu DUAE.
Minimum vereisten
— Completarea DUAE cu următoarele informaţii: numărul şi data contractelor invocate drept experienţă similară, valoarea, beneficiarul, alte documente din care să rezulte modul de îndeplinire a cerinţei. - Completarea DUAE distinct Terţul/terţii susţinători vor completa DUAE cu informaţii privind nivelul lor de experienţă, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susţinerii acordate. - Completarea DUAE distinct Documentele justificative care fac dovada îndeplinirii celor asumate prin DUAE se vor prezenta la solicitarea autorităţii contractante, numai de către ofertanţii clasaţi pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Pentru confirmarea livrărilor de produse declarate ca experienţă similară, ofertantul are obligaţia de a prezenta recomandări/ acte constatatoare/ certificate/alte documente edificatoare emise sau contrasemnate de beneficiari, din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: denumirea produselor livrate, cantităţi sau valori, perioade de livrare şi modul de îndeplinire a livrărilor respective Numărul de ani solicitaţi în vederea demonstrării experienţei similare se va calcula prin raportare la data limită de depunere a ofertelor, stabilită iniţial (prin anunţul de participare), chiar dacă ulterior iniţierii procedurii autoritatea contractantă va decala această dată.
Completarea DUAE Subcontractanţii precizează informaţiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinesc menţionând numărul şi data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. Acordul de subcontractare se depune odată cu DUAE. Notă: Documentele justificative care fac dovada îndeplinirii cerinţei se vor prezenta la solicitarea autorităţii contractante, numai de către ofertanţii clasaţi pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
truck tower-crane sharing