Aankondiging van een gegunde opdracht

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските ясли,млечната кухня, социални услуги в общността и специализирани институции за предоставяне на социални услуги и общинска хранителна банка”

Leveringen
Publicatie datum
24-06-2022
Aanbestedende overheid
ОБЩИНА СЛИВЕН | 8800 гр.Сливен, BG | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten | Гинка Тужарова
Opdrachtcodes (CPV)
15000000 - Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
Korte inhoud
Обхватът на обществената поръчка включва доставка на хранителни продукти за нуждите на детските ясли, млечната кухня, социални услуги в общността и специализирани институции за предоставяне на социални услуги и общинска хранителна банка, по четири обособени позиции.
Прогнозните стойности на обособените позиции са увеличени с петдесет процента, тъй като при изчерпване на стойността на съответната обособена позиция, в срока на договора, допълнително ще се възложат доставки на хранителни продукти, на стойност до 50% от стойността на съответната обособена позиция.
Срок на изпълнение на обособените позиции на обществената поръчка – 36 месеца, считано от датата на подписване на договора или до изчерпване на прогнозната стойност (включително и 50% - ното завишение), което настъпи първо.
Gunningen

Perceel 3: Пресни и замразени плодове и зеленчуци, цитрусови плодове

Bedrijven
Geen gunningen gevonden
truck tower-crane sharing