Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor de levering van frisdranken,blikken, bier en tafelbier

Leveringen
Publicatie datum
20-09-2020
Deadline
22-10-2020 09:00
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV | 8000 Brugge, BE | Gezondheid | Mevrouw Aankoopdienst AZ
Opdrachtcodes (CPV)
15900000 - Dranken, tabak en aanverwante producten
15961000 - Bier
15982000 - Frisdranken
Korte inhoud
Raamovereenkomst voor de levering van frisdranken,blikken, bier en tafelbier
Beschrijving
Beschrijving
Raamovereenkomst voor de levering van frisdranken,blikken, bier en tafelbier
Looptijd
48 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15961000 - Bier
15982000 - Frisdranken
Regiocode (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Gunningscriteria
Prijs: 60
Kwaliteit: Kwaliteit - 40
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Minimum vereisten
1. Een overzicht van de evolutie van de onderneming van de laatste drie jaar met een minimum omzet van 400.000 EUR per jaar

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. Voorlegging van een referentielijst van gelijkaardig uitgevoerde opdrachten.
2. Een overzicht van de waarborgen die betreffende de continuïteit van dienstverlening kunnen geboden worden.
3. De certificaten waarover de onderneming beschikt
4. Bewijs van aangifte bij het FAVV
Minimum vereisten
1. Minimum 2 gedocumenteerde referenties van vergelijkbare opdrachten van de afgelopen drie jaar in ziekenhuizen
2. Voorlegging van een plan in welke mate de continuïteit van dienstverlening kan gewaarborgd worden.
3. bv. ISO certificaten, BRC certificaat etc.
4. Toelatingsnummer FAVV
truck tower-crane sharing