Aankondiging van een opdracht

Levering van klassieke voedingsproducten in het kader van duurzame voeding

Leveringen
Publicatie datum
23-06-2017
Deadline
06-09-2017 23:59
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Andere
Aanbestedende overheid
Elsene | 1050 Brussel, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
15000000 - Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
15300000 - Groenten, fruit en aanverwante producten
15500000 - Zuivelproducten
15800000 - Diverse voedingsmiddelen
15896000 - Diepvriesproducten
Korte inhoud
De opdracht is een overheidsopdracht voor leveringen betreffende de levering van klassieke voedingsproducten in het kader van duurzame voeding. Bestaande uit 4 percelen, genummerd van 1 tot 4:
Perceel 1: Klassieke kruideniersproducten
Perceel 2: Klassieke melkproducten
Perceel 3: Klassieke diepvriesproducten
Perceel 4: Klassieke verse groenten en fruit De inschrijver mag een offerte indienen voor één, meerdere of zelfs alle percelen.
De aanbestedende overheid heeft verschillende gunningscriteria gekozen voor de percelen.
Onder duurzame voeding verstaat de aanbestedende overheid: gezonde en evenwichtige voeding met beperkte impact op het milieu en waarvan de productie en commercialisering de sociale en ethische regels naleven. Dit begrip wordt nader gedefinieerd in de technische bepalingen van de opdracht.
Beschrijving percelen

Perceel 1: Perceel 1: Klassieke kruideniersproducten

Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15000000 - Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

Perceel 2: Perceel 2: Klassieke melkproducten

Beschrijving
Bestaat uit 5 hoofdstuks :
1. Conventionnele melkproducten
2. Sojaproducten
3. Basisdesserts
4. Kazen
5. Andere
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15000000 - Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
15500000 - Zuivelproducten

Perceel 3: Perceel 3: Klassieke diepvriesproducten

Beschrijving
Bestaat uit 5 hoofdstuken :
1. Diepgevroren vis
2. Diepgevroren desserts
3. Groenten en fruit
4. Kruiden
5. Andere
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15000000 - Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
15896000 - Diepvriesproducten

Perceel 4: Perceel 4: Klassieke verse groenten en fruit

Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15000000 - Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
15300000 - Groenten, fruit en aanverwante producten
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
CRITERIUM:
De technische bekwaamheid van de inschrijver wordt aangetoond aan de hand van een lijst van de voornaamste leveringen gedurende de afgelopen drie jaar, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instantie waarvoor ze bestemd waren.
IN TE DIENEN DOCUMENT:
De leveringen worden aangetoond door:
• de lijst van de voornaamste leveringen die de afgelopen drie jaar werden verricht met vermelding van het bedrag, de datum en de bestemmeling.
• minstens één attest dat de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, een attest van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier waaruit blijkt dat hij het vereiste niveau bereikt. De leveringen kunnen worden aangetoond door een of meer attesten die samen aan het vereiste niveau voldoen.
Minimum vereisten
VEREIST NIVEAU:
De ervaring van de inschrijver wordt aangetoond aan de hand van de lijst van de voornaamste leveringen die de afgelopen drie jaar werden verricht, met minstens één referentie naar een gelijkaardige levering afhankelijk van het perceel waarvoor hij een offerte indient.
1. VOOR PERCEEL 1: de levering van klassieke kruideniersproducten over een doorlopende periode van één jaar voor een minimaal bedrag van 51.000,00 EUR btwi;
2. VOOR PERCEEL 2: de levering van klassieke melkproducten over een doorlopende periode van één jaar voor een minimaal bedrag van 12.000,00 EUR btwi;
3. VOOR PERCEEL 3: de levering van klassieke diepvriesproducten over een doorlopende periode van één jaar voor een minimaal bedrag van 15.000,00 EUR btwi;
4. VOOR PERCEEL 4: de levering van klassieke verse groenten en fruit over een doorlopende periode van één jaar voor een minimaal bedrag van 24.000,00 EUR btwi.
truck tower-crane sharing