Aankondiging van een opdracht

Levering van dranken voor gemeentelijke infrastructuur

Leveringen
Publicatie datum
15-06-2017
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Gemeentebestuur Galmaarden | 1570 Galmaarden, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
15900000 - Dranken, tabak en aanverwante producten
Korte inhoud
De levering van bier, water en frisdranken voor gemeentelijke infrastructuur.
De uit te voeren levering betreft het leveren van bier, water en frisdranken voor volgende infrastructuur binnen de gemeente Galmaarden:
* Gemeenschapscentrum Baljuwhuis, Kammeersweg 2 te 1570 Galmaarden
* Gemeentelijk Ontmoetingscentrum Willem Tell, Hernestraat 5 te 1570 Galmaarden (deelgemeente Tollembeek)
* Polyvalente zaal De Notelaar, Ninoofsesteenweg 74a te 1570 Galmaarden (deelgemeente Vollezele)
Periode van de overeenkomst: 1/09/2017 tot 31/08/2020 (eventuele verlenging mogelijk tot 31/08/2021).
Beschrijving
Gunningscriteria
Kwaliteit: Prijs - 60
Kwaliteit: Logistieke ondersteuning en onderhoud van de tapinstallaties - 20
Kwaliteit: Assortiment - 20
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
- Een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse omzet voor de vermelde producten in onderhavig bestek over de laatste drie beschikbare boekjaren.
- De jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de inschrijver deze neerlegging voorschrijft.
De Belgische inschrijver waarvan de jaarrekening kosteloos toegankelijk is, zal door de aanbestedende overheid zelf worden opgevraagd.
Minimum vereisten
Om te bewijzen dat aan de minimale vereisten qua financiële en economische draagkracht is voldaan, legt de inschrijver volgende documenten voor:
- Een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse omzet voor de vermelde producten in onderhavig bestek over de laatste drie beschikbare boekjaren.
- De jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de inschrijver deze neerlegging voorschrijft.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
- Gedurende de laatste drie beschikbare afgelopen boekjaren moeten gelijkaardige opdrachten met een totale minimale leveringswaarde van 20.000 euro per jaar zijn uitgevoerd.
- Een beschrijving van de technische uitrusting van de onderneming en de maatregelen om de kwaliteit en de hygiëne te waarborgen
Minimum vereisten
De minimale vereisten qua technische bekwaamheid zijn:
- Gedurende de laatste drie beschikbare afgelopen boekjaren moeten gelijkaardige opdrachten met een totale minimale leveringswaarde van 20.000 euro per jaar zijn uitgevoerd.
De inschrijver toont dit aan door het voorleggen van:
Een lijst van opdrachten met een totale minimale leveringswaarde van 20.000 euro per jaar die hij gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht, hun bedrag, data en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren;
truck tower-crane sharing