Aankondiging van een opdracht

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Горна Оряховица и второстепенните разпоредители с бюджет при Община Горна Оряховица“ по обособени позиции:

Leveringen
Publicatie datum
14-09-2021
Deadline
14-10-2021 23:59
Geraamde totale waarde
529285.65 BGN
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА | 5100 гр.Горна Оряховица, BG | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten | Миглена Колева Петкова
Opdrachtcodes (CPV)
15000000 - Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
15100000 - Dierlijke producten, vlees en vleesproducten
15200000 - Toebereide en geconserveerde vis
15300000 - Groenten, fruit en aanverwante producten
15500000 - Zuivelproducten
15810000 - Broodproducten, vers gebak en cake
15830000 - Suiker en aanverwante producten
15870000 - Specerijen en kruiderijen
15897000 - Blikconserven en veldrantsoenen
Korte inhoud
Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Горна Оряховица и второстепенните разпоредители с бюджет при Община Горна Оряховица“ по следните обособени позиции: Обособена позиция №1 „Хляб и хлебни изделия“, Обособена позиция №2 „Мляко и млечни произведения“, Обособена позиция №3 „Захар и захарни изделия“, Обособена позиция №4 „Месо и месни продукти“, Обособена позиция №5 „Риба и рибни продукти“, Обособена позиция №6 „Плодове и зеленчуци“, Обособена позиция №5 „Консерви“, Обособена позиция №6 „Варива, подправки и други“ Доставките са съгласно Техническа спецификация, неразделна част към настоящите указания.
Beschrijving percelen

Perceel 1: Обособена позиция №1 "Хляб и хлебни изделия"

Beschrijving
Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на второстепенни разпоредители с бюджет при Община Горна Оряховица. Доставките са съгласно Техническа спецификация и КС към обособената позиция.
Looptijd
12 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15810000 - Broodproducten, vers gebak en cake
Regiocode (NUTS)
BG321 - Велико Търново
Gunningscriteria
Kwaliteit: Т - „Срок за реакция, след установяване на несъответствие на доставеното със заявеното “ - 55 т.
Prijs: 45 т.

Perceel 2: Обособена позиция №2 "Мляко и млечни произведения"

Beschrijving
Доставка на мляко и млечни произведения за нуждите на второстепенни разпоредители с бюджет при Община Горна Оряховица. Доставките са съгласно Техническа спецификация и КС към обособената позиция.
Looptijd
12 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15500000 - Zuivelproducten
Regiocode (NUTS)
BG321 - Велико Търново
Gunningscriteria
Kwaliteit: Т - „Срок за реакция, след установяване на несъответствие на доставеното със заявеното “ - 55 т.
Prijs: 45 т.

Perceel 3: Обособена позиция №3 "Захар и захарни изделия"

Beschrijving
Доставка на захар и захарни изделия за нуждите на второстепенни разпоредители с бюджет при Община Горна Оряховица. Доставките са съгласно Техническа спецификация и КС към обособената позиция.
Looptijd
12 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15830000 - Suiker en aanverwante producten
Regiocode (NUTS)
BG321 - Велико Търново
Gunningscriteria
Kwaliteit: Т - „Срок за реакция, след установяване на несъответствие на доставеното със заявеното “ - 55 т.
Prijs: 45 т.

Perceel 4: Обособена позиция №4 "Месо и месни продукти"

Beschrijving
Доставка на месо и месни продукти необходими за нуждите на второстепенни разпоредители с бюджет при Община Горна Оряховица. Доставките са съгласно Техническа спецификация и КС за съответната обособена позиция.
Looptijd
12 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15100000 - Dierlijke producten, vlees en vleesproducten
Regiocode (NUTS)
BG321 - Велико Търново
Gunningscriteria
Kwaliteit: Т - „Срок за реакция, след установяване на несъответствие на доставеното със заявеното “ - 55 т.
Prijs: 45 т.

Perceel 5: Обособена позиция №5 "Риба и рибни продукти"

Beschrijving
Доставка на риба и рибни продукти за нуждите на второстепенни разпоредители с бюджет при Община Горна Оряховица. Доставките за съгласно Техническа спецификация и КС за обособената позиция.
Looptijd
12 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15200000 - Toebereide en geconserveerde vis
Regiocode (NUTS)
BG321 - Велико Търново
Gunningscriteria
Kwaliteit: Т - „Срок за реакция, след установяване на несъответствие на доставеното със заявеното “ - 55 т.
Prijs: 45 т.

Perceel 6: Обособена позиция №6 "Плодове и зеленчуци"

Beschrijving
Доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на второстепенни разпоредители с бюджет при Община Горна Оряховица. Доставките са съгласно Техническа спецификация и КС за обособената позиция.
Looptijd
12 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15300000 - Groenten, fruit en aanverwante producten
Regiocode (NUTS)
BG321 - Велико Търново
Gunningscriteria
Kwaliteit: Т - „Срок за реакция, след установяване на несъответствие на доставеното със заявеното “ - 55 т.
Prijs: 45 т.

Perceel 7: Обособена позиция №7 "Консерви"

Beschrijving
Доставка на консерви за нуждите на второстепенни разпоредители с бюджет при Община Горна Оряховица. Доставките са съгласно Техническа спецификация и КС за обособената позиция.
Looptijd
12 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15897000 - Blikconserven en veldrantsoenen
Regiocode (NUTS)
BG321 - Велико Търново
Gunningscriteria
Kwaliteit: Т - „Срок за реакция, след установяване на несъответствие на доставеното със заявеното “ - 55 т.
Prijs: 45 т.

Perceel 8: Обособена позиция №8 "Варива, подправки и други"

Beschrijving
Доствка на варива, подправки и други за нуждите на второстепенни разпоредители с бюджет при Община Горна Оряховица. Доставките са съгласно Техническа спецификация и КС за обособената позиция.
Looptijd
12 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15870000 - Specerijen en kruiderijen
Regiocode (NUTS)
BG321 - Велико Търново
Gunningscriteria
Kwaliteit: Т - „Срок за реакция, след установяване на несъответствие на доставеното със заявеното “ - 55 т.
Prijs: 45 т.
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Възложителят не поставя изискване за икономическо и финансово състояние.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Участниците, следва да разполагат със собствено/наето специализирано транспортно средство, отговарящо на санитарно – хигиенните изисквания за доставка на хранителни продукти с Удостоверение, издадено от съответната ОДБХ, за съответната обособена позиция.
Minimum vereisten
Участниците декларират в ЕЕДОП наличието на минимум едно транспортно средство, което трябва да е регистрирано за групата хранителни продукти, които ще се доставят по съответната обособена позиция, като се посочи марка, модел и регистрационен номер
truck tower-crane sharing