Aankondiging van een opdracht

Produse agroalimentare: Orez decorticat; Ulei rafinat din floarea soarelui; Cafea naturală boabe; Cafea naturală măcinată; Vin alb cu denumire de origine controlată (DOC), Vin roșu cu denumire de origine controlată (DOC); Suc natural de piersici; Compot de mandarine; Spinări de pasăre refrigerate și Aripioare de pui în stare termică "congelată"

Leveringen
Publicatie datum
19-11-2021
Deadline
03-12-2021 15:00
Geraamde totale waarde
298016.70 RON
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Ministerul Apararii Nationale - U.M. 02022 Constanta | 900371 Constanta, RO | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen | Defensie | Octavian PĂTRAȘCU
Opdrachtcodes (CPV)
15112000 - Pluimvee
15112100 - Vers gevogelte
15321000 - Vruchtensappen
15332400 - Geconserveerde vruchten
15411200 - Spijsolie
15611000 - Gepelde rijst
15861000 - Koffie
15931200 - Tafelwijn
Korte inhoud
Furnizare Produse agroalimentare: Orez decorticat; Ulei rafinat din floarea soarelui; Cafea naturală boabe; Cafea naturală măcinată; Vin alb cu denumire de origine controlată (DOC), Vin roșu cu denumire de origine controlată (DOC); Suc natural de piersici; Compot de mandarine; Spinări de pasăre refrigerate în perioada 01.01.2022-30.06.2022, Aripioare de pui în stare termică "congelată" în perioada 01.01.2022-31.07.2022 pentru unităţile militare din Forţele Navale.
Autoritatea contractantă va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări/informațiilor suplimentare în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15.
Beschrijving percelen

Perceel 1: Compot de mandarine

Beschrijving
Furnizare Compot de mandarine, acord cadru: minim 300 kg, maxim 425 kg, contract subsecvent minim 95 kg, maxim 285 kg.
Looptijd
6 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15332400 - Geconserveerde vruchten
Regiocode (NUTS)
RO223 - Constanţa
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 2: Vin alb cu denumire de origine controlată (DOC)

Beschrijving
Furnizare Vin alb cu denumire de origine controlată (DOC), acord cadru: minim 2000 litri, maxim 4390 litri, contract subsecvent minim 1300 litri, maxim 4000 litri.
Looptijd
6 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15861000 - Koffie
Regiocode (NUTS)
RO223 - Constanţa
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 3: Orez decorticat

Beschrijving
Furnizare Orez decorticat, acord cadru: minim 3000 kg, maxim 3570 kg, contract subsecvent minim 970 kg, maxim 2910 kg.
Looptijd
6 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15611000 - Gepelde rijst
Regiocode (NUTS)
RO223 - Constanţa
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 4: Aripioare de pui în stare termică "congelată"

Beschrijving
Furnizare Aripioare de pui în stare termică "congelată", acord cadru: minim 350 kg, maxim 407 kg, contract subsecvent minim 110 kg, maxim 330 kg.
Looptijd
7 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15112000 - Pluimvee
Regiocode (NUTS)
RO223 - Constanţa
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 5: Suc natural de piersici

Beschrijving
Furnizare Suc natural de piersici, acord cadru: minim 4000 litri, maxim 4585 litri, contract subsecvent minim 1300 litri, maxim 3900 litri.
Looptijd
6 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15321000 - Vruchtensappen
Regiocode (NUTS)
RO223 - Constanţa
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 6: Cafea naturală măcinată

Beschrijving
Furnizare Cafea naturală măcinată, acord cadru: minim 900 kg, maxim 1195 kg, contract subsecvent minim 280 kg, maxim 840 kg.
Looptijd
6 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15861000 - Koffie
Regiocode (NUTS)
RO223 - Constanţa
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 7: Ulei rafinat din floarea soarelui

Beschrijving
Furnizare Ulei rafinat din floarea soarelui, acord cadru: minim 5500 litri, maxim 6025 litri, contract subsecvent minim 1700 litri, maxim 5100 litri.
Looptijd
6 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15411200 - Spijsolie
Regiocode (NUTS)
RO223 - Constanţa
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 8: Vin roșu cu denumire de origine controlată (DOC)

Beschrijving
Furnizare Vin roșu cu denumire de origine controlată (DOC), acord cadru: minim 2000 litri, maxim 4390 litri, contract subsecvent minim 1300 litri, maxim 4000 litri.
Looptijd
6 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15931200 - Tafelwijn
Regiocode (NUTS)
RO223 - Constanţa
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 9: Cafea naturală boabe

Beschrijving
Furnizare Cafea naturală boabe, acord cadru: minim 900 kg, maxim 1200 kg, contract subsecvent minim 280 kg, maxim 840 kg.
Looptijd
6 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15861000 - Koffie
Regiocode (NUTS)
RO223 - Constanţa
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 10: Spinări de pasăre refrigerate

Beschrijving
Furnizare Spinări de pasăre refrigerate, acord cadru: minim 1200 kg, maxim 1632 kg, contract subsecvent minim 170 kg, maxim 1020 kg.
Looptijd
6 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15112100 - Vers gevogelte
Regiocode (NUTS)
RO223 - Constanţa
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Loturile: 1,10,2,3,4,5,6,7,8,9Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatExperienţa similară, din care sa rezulte ca ofertantul a furnizat în ultimii 3 ani produse similare cu cele care fac obiectul acordului cadru, în valoare cumulată egală sau mai mare decât: - 12.163,80 lei - pentru lotul 1 - Orez decorticat; 31.620,00 lei - pentru lotul 2 - Ulei rafinat din floarea soarelui; 21.420,00 lei - pentru lotul 3 - Cafea naturală boabe; 19.740,00 lei - pentru lotul 4 - Cafea naturală măcinată; 58.640,00 lei - pentru lotul 5 - Vin alb cu denumire de origine controlată (DOC); 69.320,00 lei - pentru lotul 6 - Vin roșu cu denumire de origine controlată (DOC); 19.500,00 lei - pentru lotul 7 - Suc natural de piersici; 4.132,50 lei - pentru lotul 8 - Compot de mandarine; 8.160,00 lei - pentru lotul 9 - Spinări de pasăre refrigerate; 3.630,00 lei - pentru lotul 10 - Aripioare de pui în stare termică "congelată", la nivelul unui contract sau a mai multor contracte. - În cazul în care ofertantul apelează la terţi susţinători, aceştia au obligaţia de a completa DUAE distinct.- În cazul unui grup de operatori economici care depun ofertă comună, cerinţa minimă privind experienţa similară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Pentru confirmarea livrărilor de produse declarate ca experienţă similară, ofertantul are obligaţia de a prezenta recomandări/ acte constatatoare/ certificate/alte documente edificatoare emise sau contrasemnate de beneficiari. Note: - Conversia valorilor se va face la cursul mediu anual lei/valută comunicat de BNR. Pentru anul 2021 se va lua în considerare cursul de referinţă comunicat de BNR din ziua publicării anunţului de participare.- Numărul de ani solicitaţi în vederea demonstrării experienţei similare se va calcula prin raportare la data limită de depunere a ofertelor, stabilită iniţial (prin anunţul de participare), chiar dacă ulterior iniţierii procedurii autoritatea contractantă va decala această dată.
Loturile: 1,10,2,3,4,5,6,7,8,9Proportia de subcontractareDacă ofertantul apelează la subcontractanţi şi utilizează capacităţile subcontractantului/ subcontractanţilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanţi, completat şi semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceştia.Acordul de subcontractare se depune odată cu DUAE.
Loturile: 1,10,2,3,4,5,6,7,8,9Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiDovada implementării sistemului de management al calităţii în domeniul în care se încadrează activitatea/activităţile principală/principale care fac obiectul contractului/acordului cadru, conform SR EN ISO 9001/echivalent prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii (în termen de valabilitate la data prezentării documentului).Nu se acceptă ofertanţi în curs de certificare. Sunt admişi ofertanţii care prezintă documente din care să reiasă că auditul de certificare a fost finalizat urmând să primească certificarea propriu-zisă.Cerinţa va fi îndeplinită individual de fiecare membru al asocierii (dacă este cazul) pentru partea din contract pe care o realizează.
Minimum vereisten
- Completarea DUAE cu următoarele informaţii: numărul şi data contractelor invocate drept experienţă similară, valoarea, beneficiarul, alte documente din care să rezulte modul de îndeplinire a cerinţei.- Completarea DUAE distinctTerţul/terţii susţinători vor completa DUAE cu informaţii privind nivelul lor de experienţă, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susţinerii acordate.- Completarea DUAE distinctDocumentele justificative care fac dovada îndeplinirii celor asumate prin DUAE se vor prezenta la solicitarea autorităţii contractante, numai de către ofertanţii clasaţi pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Pentru confirmarea livrărilor de produse declarate ca experienţă similară, ofertantul are obligaţia de a prezenta recomandări/ acte constatatoare/ certificate/alte documente edificatoare emise sau contrasemnate de beneficiari, din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: denumirea produselor livrate, cantităţi sau valori, perioade de livrare şi modul de îndeplinire a livrărilor respectiveNumărul de ani solicitaţi în vederea demonstrării experienţei similare se va calcula prin raportare la data limită de depunere a ofertelor, stabilită iniţial (prin anunţul de participare), chiar dacă ulterior iniţierii procedurii autoritatea contractantă va decala această dată.
- Completarea DUAESubcontractanţii precizează informaţiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinesc menţionând numărul şi data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare.Acordul de subcontractare se depune odată cu DUAE.Notă: Documentele justificative care fac dovada îndeplinirii cerinţei se vor prezenta la solicitarea autorităţii contractante, numai de către ofertanţii clasaţi pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Completarea DUAE. Documentele se vor prezenta la solicitarea autorităţii contractante, numai de către ofertanţii clasaţi pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
truck tower-crane sharing