Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Aanstellen van 2 ratingagentschappen die een creditrating opstellen van Infrabel.

De dienst bestaat uit het toekennen van een creditrating aan Infrabel en in het leveren van ratingverslagen over andere aan de overheid gerelateerde emittenten die vergelijkbaar zijn met Infrabel alsook van financiële instellingen (bijvoorbeeld door toegang te verlenen tot de beveiligde website waar deze verslagen beschikbaar zijn). De opdracht bestaat uit 2 identieke percelen, waarbij elke partij slechts 1 perceel kan winnen.

Datum van verzending van deze aankondiging
10-08-2018
Publicatiedatum
13-08-2018
Deadline
06-09-2018
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
66150000 - Diensten in verband met het beheer van financiële markten
Contracttype
Diensten
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51
Postadres
Marcel Broodthaersplein 2
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
nele.santulliana@infrabel.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) (het UEA-document
vindt u terug in bijlage van de aankondiging van de opdracht en in te vullen via de website: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=nl)

Economische en financiële draagkracht

Dun&Bradstreet evaluatie en zijn ratio's: elke kandidaat kan het rapport gratis bekomen bij D&B. De economische en financiële betrouwbaarheid van de kandidaat moet gegarandeerd worden door
een D&B index kleiner dan of gelijk aan 2. Indien er voor een kandidaat geen D&B rapport bestaat, kan een gelijkwaardig alternatief voorgesteld worden.

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

- Tijdens de laatste 3 jaar op onafgebroken wijze een rating hebben toegekend aan minstens 20 aan een Europese overheid gerelateerde entiteiten, waarvan minimaal 5 spoorweginfrastructuurbeheerders.
- Toegetreden zijn tot de 'Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies' bekendgemaakt door de International Organisation of Securities Commissions (IOSCO) of de door deze code gehuldigde principes overgenomen hebben in een gedragscode Eigen aan de onderneming.
- Geregistreerd zijn bij de ESMA als Credit Rating Agency (CRA)

Eventuele minimumeisen:

-