Brussels Instituut voor Milieubeheer
Aankondiging van een opdracht

Tentoonstelling in de BEL-ruimte van Leefmilieu Brussel

Tentoonstelling in de BEL-ruimte van Leefmilieu Brussel

Publicatiedatum
19-07-2016
Deadline
06-09-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
39154000 - Tentoonstellingsuitrusting
31500000 - Verlichtingsuitrusting en elektrische lampen
32321200 - Audiovisuele uitrusting
32321300 - Audiovisuele materialen
39100000 - Meubilair
44112200 - Vloerbedekking
44112300 - Scheidingsvoorzieningen
44220000 - Schrijnwerk voor de bouw
48911000 - Software voor computerspelletjes
73200000 - Advies inzake onderzoek en ontwikkeling
79810000 - Drukkerijdiensten
79961000 - Fotografische diensten
92111000 - Productie van films en video's
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Brussels Instituut voor Milieubeheer
Postadres
Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Julie Hairson

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

/

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* In toepassing van artikel 60 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. De buitenlandse inschrijvers voegen bij hun offerte een attest toe dat aangeeft dat ze overeenkomstig de wettelijke bepalingen betreffende de sociale zekerheid in het land waarin ze zijn ingeschreven handelen.
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte geen attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. De buitenlandse inschrijvers voegen bij hun offerte een attest toe dat aangeeft dat ze overeenkomstig de wettelijke bepalingen betreffende de professionele fiscale wetgeving in het land waarin ze zijn ingeschreven handelen. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang.
* De Belgische inschrijver dient geen attest van niet-faillissement of soortgelijke toestanden bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
* Indien van toepassing, een attest overgemaakt door het RSVZ waaruit blijkt dat de kandidaat of inschrijver voldaan heeft aan de betaling van zijn bijdragen inzake sociale zekerheid van de zelfstandigen.

Economische en financiële draagkracht

Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

- Perceel 1: De globale omzet moet elk jaar minimum 500.000 EUR excl. BTW bedragen (voor de laatste 3 jaar);
- Perceel 2: De globale omzet moet elk jaar minimum 250.000 EUR excl. BTW bedragen (voor de laatste 3 jaar);
- Perceel 3: De globale omzet moet elk jaar minimum 50.000 EUR excl. BTW bedragen (voor de laatste 3 jaar);
- Perceel 4: De globale omzet moet elk jaar minimum 150.000 EUR excl. BTW bedragen (voor de laatste 3 jaar);
- Perceel 5: De globale omzet moet elk jaar minimum 150.000 EUR excl. BTW bedragen (voor de laatste 3 jaar);
- Perceel 6: De globale omzet moet elk jaar minimum 50.000 EUR excl. BTW bedragen (voor de laatste 3 jaar);
- Perceel 7: De globale omzet moet elk jaar minimum 100.000 EUR excl. BTW bedragen (voor de laatste 3 jaar).

Vakbekwaamheid

Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.

Eventuele minimumeisen:

- Perceel 1: In de loop van laatste 3 jaar heeft de inschrijver minstens twee opdrachten van museografische tentoonstelling uitgevoerd, elk voor een minimumbedrag van 500.000 EUR excl. BTW;
- Perceel 2: In de loop van laatste 3 jaar heeft de inschrijver minstens twee opdrachten van levering van audiovisueel materiaal uitgevoerd, elk voor een minimumbedrag van 100.000 EUR excl. BTW;
- Perceel 3: In de loop van laatste 3 jaar heeft de inschrijver minstens twee opdrachten van uitvoering van foto's bestemd voor een educatief of cultureel project uitgevoerd, elk voor een minimumbedrag van 20.000 EUR excl. BTW;
- Perceel 4: In de loop van laatste 3 jaar heeft de inschrijver minstens twee opdrachten van uitvoering van audiovisuele productie bestemd voor een educatief of cultureel project uitgevoerd, elk voor een minimumbedrag van 50.000 EUR excl. BTW;
- Perceel 5: In de loop van laatste 3 jaar heeft de inschrijver minstens twee opdrachten van uitvoering van interactieve voorzieningen bestemd voor een museografisch project uitgevoerd, elk voor een minimumbedrag van 50.000 EUR excl. BTW;;
- Perceel 6: In de loop van laatste 3 jaar heeft de inschrijver minstens twee opdrachten van aangepast werk uitgevoerd, elk voor een minimumbedrag van 25.000 EUR excl. BTW;
- Perceel 7: In de loop van laatste 3 jaar heeft de inschrijver minstens twee opdrachten van digitale ontwikkeling bestemd voor een educatief of cultureel project uitgevoerd, elk voor een minimumbedrag van 50.000 EUR excl. BTW;