Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Bestek 57/53/2/17/041 - Coördinatie inzake veiligheid en gezondheid in de Area North-East

De aanneming omvat voornamelijk:
- uitoefenen van de coördinatie inzake veiligheid en gezondheid in toepassing van het KB van 25.01.2001 (BS van 07.02.2001) betreffende de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen. De coordinator voert alle opdrachten uit in de Nederlandse taal.


Datum van verzending van deze aankondiging
15-05-2018
Publicatiedatum
15-05-2018
Deadline
08-06-2018
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
BE22 - Prov. Limburg (BE)
BE24 - Prov. Vlaams-Brabant
Opdrachtcodes (CPV)
71540000 - Coördinatie van bouwwerkzaamheden
Contracttype
Diensten
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel - Area North-East
Postadres
Koningin Astridplein 27
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Jeroen Hoeben
E-mail
jeroen.hoeben@infrabel.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De kandidaat voegt de volgende documenten bij zijn kandidatuurstelling :
- een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document;
- een origineel attest uitgereikt door de Rijksdienst voor Sociale zekerheid waaruit blijkt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- een origineel attest uitgereikt door de bevoegde Belgische en /of buitenlandse overheid dat bevestigt dat de inschrijver aan zijn fiscale verplichtingen heeft voldaan overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is;
- een origineel attest van niet-faillissement uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het betrokken land.

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

1. Aantal inzetbare coördinatoren
Gezien de hoeveelheid gelijktijdige coördinatieopdrachten dienen er minimaal 2 coördinatoren te worden ingezet voor de verschillende in tijd overlappende deelopdrachten en dient er minimum 1 extra coördinator als vervanger inzetbaar te zijn.
De kandidaat toont dit aan door aan zijn kandidatuur een lijst toe te voegen van de coördinatoren-verwezenlijking die effectief en gelijktijdig ingezet kunnen worden voor de coördinatietaken op werven in uitvoering op het grondgebied van de area NE in geval van toewijzing van de opdracht.
2. Diploma- en opleidingsvereisten
De voorgestelde coördinatoren moeten volledig beantwoorden aan de voorwaarden inzake opleiding en beroepservaring, gesteld in afdeling VII van het KB van 25.01.2001. Zij beschikken bovendien over een diploma van ingenieur of een einddiploma van het hoger technisch onderwijs van het universitair niveau of van het hoger technisch of kunstonderwijs van het lange type en hebben met vrucht een erkende cursus van aanvullende vorming van niveau 1 beëindigd, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 10 augustus 1978 tot vaststelling van een aanvullende vorming opgelegd aan de diensthoofden voor veiligheid en verfraaiing van de werkplaatsen en hun adjuncten.
Dit wordt aangetoond door toevoeging van de CV’s + bijhorende diploma’s van alle voorgestelde coördinatoren-verwezenlijking of eventueel nog andere documenten die kunnen staven dat de voorgestelde coördinatoren voldoen aan de gestelde vereisten.
Elke coördinator moet het Nederlands machtig zijn met een minimum taalniveau B2. Aan de kandidatuur wordt een verklaring toegevoegd dat alle voorgestelde coördinatoren de vereiste kennis van het Nederlands hebben.
3. Beroepservaring
Elke coördinator moet over minstens 2 jaar beroepservaring beschikken op de datum van het indienen van de kandidaturen. Referentieprojecten ouder dan 10 jaar worden niet in aanmerking genomen. De totale kostprijs van de werken waarvoor de coördinator verantwoordelijk was, dient voor elke coördinator minimum € 7.500.000,00 excl. btw te bedragen, waarbij projecten met een totale kostprijs lager dan € 2.500.000,00 excl. btw niet mee in aanmerking genomen worden.
Hiertoe wordt per coördinator aan de kandidatuur een lijst toegevoegd van door de coördinator in kwestie opgevolgde referentieprojecten m.b.t. de coördinatie in het domein van de veiligheid en het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen voor infrastructuurwerken, hoofdzakelijk voor wat betreft de specialiteiten burgerlijke bouwkunde en bijkomend technische uitrustingen. Elke aangehaalde referentie omvat op zijn minst volgende zaken:
- de geografische ligging van de werf;
- de naam van de bouwheer en het adres van zijn maatschappelijke zetel;
- een beknopte beschrijving van de werken (aard, omvang, ingezette middelen en personeel,…);
- de totale kostprijs van de verwezenlijking en het bedrag van de werken die door de inschrijver effectief werden gecoördineerd;
- de aanvangs- en einddatum van de werken;
- de persoon die de coördinatie-verwezenlijking uitgevoerd heeft;
- een attest van de bouwheer dat de coördinatie met goed gevolg uitgevoerd werd.
Ingeval de diensten met betrekking tot bepaalde bovengenoemde referenties uitgevoerd werden in een vereniging met andere dienstverleners, moet de lijst duidelijk het juiste aandeel weergeven van de diensten die door de coördinator in kwestie werden uitgevoerd.

Eventuele minimumeisen:

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1735 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!