Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Raamovereenkomst verpakt brood - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Raamovereenkomst verpakt brood

Publicatiedatum
22-11-2016
Deadline
15-12-2016 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
15811100 - Brood
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Universitair Ziekenhuis Brussel
Postadres
Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel, BE
Contactpunt(en)
De heer Geert Depamelaere

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;
- geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.
* Recent rsz-attest (voorlaatste kwartaal) van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Voor een Belgische kandidaat of inschrijver betreft dit de naleving van de fiscale verplichten ten opzichte van de FOD Financiën.

Economische en financiële draagkracht

* Geen negatief eigen vermogen
* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
* Document uitgaande van erkend accountingkantoor of revisor met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij.
Berekeningswijze in geval private onderneming:
0,717 x Werkkapitaal / Totale bezittingen +
0,847 x Totaal van ingehouden winsten / Totale bezittingen +
3,107 x Winst voor belastingen en interest / Totale bezittingen +
0,420 x Boekwaarde van de bezittingen / Boekwaarde van de schulden +
0,998 x Omzet / Totale bezittingen.
De score dient bevestigd te worden door boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer.
De aanbestedende overheid heeft het recht en de mogelijkheid om bijkomende garanties op te vragen indien de Z-score < 1,5.

Eventuele minimumeisen:

Document uitgaande van erkend accountingkantoor of revisor met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij.
Geen negatief eigen vermogen.

Vakbekwaamheid

* Een referentielijst van de klanten (bij voorkeur in de gezondheidsector) met het gerealiseerde omzetcijfer (incl. contactgegevens) gedurende de afgelopen drie jaar met een gelijkaardig productengamma als deze van UZ Brussel;
* De inschrijver beschikt over een vestiging in België met een productie-eenheid, alsook over een volledig distributienetwerk op nationaal vlak;
* Een afschrift van de actieve erkenning/toelating en actieve autocontrolestatus afgeleverd door de Federaal Agentschap voor de Veiligheid in de Voedselketen (FAVV);
* Kopie van het laatste auditverslag van de FAVV inspectie of erkend controleorganisme en van de bijgesloten attesten en certificaten of de verklaring op erewoord dat er nog geen audit geweest is;
* Een BRC of IFS certificering als minimale toelaatbaarheidsvoorwaarde, maar verplicht aan te vullen met andere kwaliteitscertificaten die relevant zijn m.b.t. de bedrijfsactiviteiten en de opdracht (bijvoorbeeld HACCP, FSSC22000, comeosfoodlabel, etc.). Met jaarlijkse update van de kwaliteitsautdit uitgevoerd door 1 van deze instellingen en genomen acties bij non- conformiteiten.
* Beschrijving van het noodplan of van de noodplannen die toelaten om in geval van calamiteiten de dienst te blijven verzekeren.
* Een beschrijving van de structuur van de organisatie en technische uitrusting van de onderneming. Opgave van de maatregelen die zij treffen om kwaliteit te verzekeren en de innovatie die gepland wordt in de sector.

Eventuele minimumeisen:

idem als vereiste bewijsstukken.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1702 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!